Arbetsinkomsten ska vara på rätt nivå

Utifrån den fastställda arbetsinkomsten bestäms både pensionens belopp och pensionsavgiften, men också sjukförsäkringsdagpenningen och ersättningar enligt den frivilliga arbetsolycksfallsförsäkringen. Dessutom inverkar arbetsinkomsten på arbetslöshetsförmåner och föräldraledighetsförmåner.

Arbetsinkomstgränser för företagare år 2022

  • Den nedre gränsen för företagarens arbetsinkomst är 8 261,71 euro om året.
  • Den övre gränsen för företagarens arbetsinkomst är 187 625 euro om året.
  • För att företagaren ska omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa måste FöPL-arbetsinkomsten vara minst 13 573 euro om året.

Hur fastställs arbetsinkomsten?

Arbetsinkomsten i företagarens FöPL-försäkring är värdet av företagarens arbetsinsats i pengar. En bra tumregel är att arbetsinkomsten ska motsvara den lön som du skulle betala till en person du anställt för att utföra samma arbete.

När du ansöker om en FöPL-försäkring hos den pensionsanstalt du valt rekommenderar pensionsanstalten en arbetsinkomst för dig. Den rekommenderade arbetsinkomsten är pensionsanstaltens uppskattning av en arbetsinkomst som kan vara lämplig i ditt fall. Den rekommenderade arbetsinkomsten grundar sig på löneuppgifter för anställda inom din bransch samt på uppgifter om omsättningen i ditt företag och din bransch.

Du kan avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten inom en viss marginal och på så sätt låta fastställa din arbetsinkomst så att den bäst motsvarar värdet av din arbetsinsats. Marginalen är högst 30 procent mer eller mindre än den rekommenderade arbetsinkomsten.

Om den rekommenderade arbetsinkomsten med marginalen inte tillräckligt väl överensstämmer med värdet av din arbetsinsats kan man frångå rekommendationen av grundad anledning. Anledningen kan t.ex. vara följande:

  • Den högsta lönen som betalas till en anställd är större än den rekommenderade arbetsinkomsten.
  • Företagarverksamheten är en bisyssla eller ett deltidsarbete.
  • Företagaren arbetar få arbetstimmar eller fler arbetstimmar än genomsnittet.
  • Arbetsuppgifterna är av en annan karaktär (t.ex. assisterande uppgifter, företagarens familjemedlemmar).
  • Företaget har medarbetare som minskar eller ökar företagarens arbetsinsats (t.ex. assisterande familjemedlemmar eller ett stort antal underordnade).
  • Företagarens löner, naturaförmåner och andra inkomster som beskattas som förvärvsinkomst är större än den rekommenderade arbetsinkomsten.

Pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten efter din ansökan. Företagarens arbetsinkomst fastställts enhetligt på alla pensionsanstalter.

Uppdatera din arbetsinkomst

Kontakta ditt arbetspensionsbolag om du vill diskutera en höjning av din arbetsinkomst eller om det sker ändringar i din företagsverksamhet. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt.

Arbetsinkomsten kan höjas eller sänkas tillfälligt. Om möjligheterna till flexibel avgift kan du läsa på sidan om pensionens storlek och pensionsavgifterna.