Arbetsinkomsten ska vara på rätt nivå

Utifrån den fastställda arbetsinkomsten bestäms både pensionens belopp och pensionsavgiften, men också sjukförsäkringsdagpenningen och ersättningar enligt den frivilliga arbetsolycksfallsförsäkringen. Dessutom inverkar arbetsinkomsten på arbetslöshetskyddet och föräldraledighetsförmåner.

Arbetsinkomstgränser för företagare år 2022

  • Den nedre gränsen för företagarens arbetsinkomst är 8 261,71 euro om året.
  • Den övre gränsen för företagarens arbetsinkomst är 187 625 euro om året.
  • FöPL-arbetsinkomsten som behövs för företagarens arbetslöshetsskydd är 13 573 euro om året.

FöPL-arbetsinkomsten fastställs i ditt arbetspensionsbolag när du tecknar försäkringen. Arbetsinkomsten måste motsvara din arbetsinsats samt företagsverksamhetens art och omfattning. En bra tumregel är att arbetsinkomsten ska motsvara den lön som du skulle betala till en person du anställt för att utföra samma arbete.

I handboken Företagarens arbetsinkomst (Arbetspensionslagstiftningen) berättas närmare om hur arbetsinkomsten ska fastställas branschvis.

Arbetsinkomsten för en fysioterapeutföretagare bestäms utgående från företagarens erfarenhet, specialkompetens, affärsverksamhetsmodell och företagsverksamhetens omfattning.

Som grund för uppskattningen av den genomsnittliga arbetsinkomsten används lönen enligt kollektivavtalet inom branschen utökad med ett tjänstetillägg för fyra år.

Minimiarbetsinkomsten för en fysioterapeut i huvudsyssla som arbetar ensam uppskattas till 30 700 euro om året.

Medlemsföretagen i branschföreningen Kiinteistötyönantajat ry erbjuder mångsidiga fastighetsskötsel- och städtjänster på riksnivå.

Arbetsinkomsten för en städföretagare fastställs enligt antalet personal på följande sätt:

Personal inklusive företagaren Företagarens arbetsinkomst euro/år
1–2 26 500–
3–7 30 100–
8–12 33 300–
13–19 44 700–
20– 56 700–

En bloggare kan blogga som hobby, som anställd eller som företagare. En företagarbloggare verkar i syfte att tjäna pengar och/eller får inkomst för sin verksamhet.

Ofta börjar verksamheten som en hobby och utvecklas efter hand till att mera likna ett yrke. På samma gång börjar verksamheten vanligtvis också att dra in inkomster.

En självständig professionell bloggare äger ofta själv webbplatsen och får sina inkomster bl.a. från reklam och samarbetskampanjer. En bloggare kan publicera en länk till en nätbutik på sin sida och få betalt för de produkter som säljs via den (affiliateförsäljning). En professionell bloggares inkomster kan variera från några hundra till flera tusen euro i månaden.

Uppskattningen av en professionell bloggares inkomster baseras på arbetets mängd (arbetsinsatsen). Arbetsinsatsen för en professionell bloggare som arbetar på heltid kan anses motsvara till exempel arbetet som en redaktör utför och lönen motsvarar den enligt kollektivavtalet för redaktörer.

Företagarens FöPL-pension beräknas utifrån den genomsnittliga arbetsinkomsten från hela företagartiden. Arbetsinkomsten kan justeras, men inte retroaktivt. Ju tidigare som justeringen görs, desto större inverkan har det på pensionen. Kontakta ditt arbetspensionsbolag om du vill diskutera om att höja din arbetsinkomst.

Arbetsinkomsten kan tillfälligt höjas eller sänkas. Om möjligheterna till flexibel avgift kan du läsa på sidan om pensionens storlek och pensionsavgifterna.