Työkyvyttömyyseläke työkyvyn heiketessä

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos työkykysi on alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi.

Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkelaitokset arvioivat työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä työeläkekuntoutuksen kriteereiden täyttymistä. Jos kriteerit täyttyvät, saat ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen ilman erillistä hakemusta.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei ole täyttänyt ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää. Alle vuoden kestävään työkyvyttömyyteen voi saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Työkyvyttömyyseläke muodostuu ennen työkyvyttömyyden alkamista kertyneestä eläkkeestä sekä tulevan ajan eläkeosasta. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi tai kuntoutustuki määräajaksi

Työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä etuuksia ovat

  • määräajaksi myönnettävä kuntoutustuki ja
  • toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työkykysi on alentunut vähintään 60 prosenttia. Toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka.

Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, myönnetään sinulle eläke määräaikaisena kuntoutustukena. Kuntoutustukea hakiessasi työeläkelaitos varmistaa, että sinulle on tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella pyritään selvittämään, millainen työ sinulle sopii jäljellä oleva työkykysi huomioiden.

Molemmat etuudet voidaan myöntää myös osa-etuutena silloin, kun työntekijä selviytyy osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä. Voit työssä ollessasi hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Myönteisen päätöksen saatuasi sinulla on yhdeksän kuukautta aikaa harkita eläkkeelle siirtymistä.

Työkyvyn aste Eläkkeen pituus Eläke-etuus
Työkyvyn menetys vähintään 3/5​ Toistaiseksi Täysi työkyvyttömyyseläke​
Työkyvyn menetys vähintään 2/5​ Toistaiseksi Osatyökyvyttömyyseläke
Työkyvyn menetys vähintään 3/5​ Määräaikainen Kuntoutustuki​
Työkyvyn menetys vähintään 2/5​ Määräaikainen Osakuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan puhekielessä myös käsitteillä sairauseläke ja sairaseläke.

Työkyvyttömyyden arviointi

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa käytetään sekä lääketieteellistä että sosiaalis-taloudellista arviointia, jossa huomioidaan mm. koulutuksesi, työkokemuksesi sekä ikäsi.

Arvioinnissa käytetään lääkärintodistus B:n tietoja terveydentilastasi sekä eläkehakemuksessa kertomiasi kuvauksia sairaudestasi ja työssä selviytymisestäsi.

Jos olet yli 60-vuotias, työkykyäsi arvioidaan lievemmin ehdoin. Työkykyäsi arvioidaan viimeksi tekemääsi työhön ja siinä huomioidaan myös työssäolon pitkäaikaisuus ja työstä selviytyminen.

Työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset ovat pääpiirteittäin samat kaikilla työaloilla. Julkisella puolella sovelletaan yleisen työkyvyttömyyden lisäksi myös ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmää.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä ja tuleva aika

Tulevan ajan eläkkeen osa tarkoittaa sitä, että eläkettä karttuu todellisen työskentelyajan lisäksi myös laskennalliselta ajalta eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Tulevan ajan eläkkeen osan tarkoitus on korvata työkyvyttömyyden vuoksi työansioista pois jäävää eläkekertymää.

Sinulla on tulevan ajan eläkeoikeus, jos olet ansainnut työansioita vähintään 18 410,22 euroa (vuonna 2021) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana.

Eläkettä karttuu tulevalta ajalta työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta omaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Tulevalta ajalta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta.

Tulevan ajan ansiota laskettaessa otetaan huomioon työansiot ja sosiaalietuuksien perusteena olevat ansiot. Sosiaalietuuksia ovat muun muassa sairaus-, työttömyys-, vanhempainpäiväraha ja vuorotteluvapaakorvaus.

Esimerkki tulevasta ajasta

Olet syntynyt 15.6.1958 ja sairastut vuonna 2021. Eläkettä olet kartuttanut vuoden 2020 loppuun mennessä 1 550 e/kk. Eläkkeesi tuleva aika lasketaan vuoden 2021 alusta alimpaan vanhuuseläkeikääsi (64 v), yhteensä 18 kuukautta. Tulevan ajan ansio on 3 000 e/kk. Elinaikakerrointa sovelletaan ansaittuun eläkkeeseen. Elinaikakertoimena käytetään vuodelle 2021 vahvistettua elinaikakerrointa (0,94984).

1 550 e/kk x 0,94984 = 1 472,25 e/kk

3 000 e/kk x 18 x 1,5% / 12 = 67,5 e/kk

Työkyvyttömyyseläkkeesi on yhteensä 1 472,25 e/kk + 67,50 e/kk = 1 539,75 e/kk

Jo karttuneen eläkkeesi voit tarkistaa työeläkeotteelta.

Tarkista työeläkeote

Korotukset työkyvyttömyyseläkkeeseen

Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään 24–55-vuotiaille pysyvä kertakorotus, kun eläke on jatkunut yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Korotus on sitä suurempi, mitä nuorempana työkyvyttömyys on alkanut.

Kuntoutustukea saavan henkilön eläkkeeseen maksestaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta 33 prosentin korotus, jos hänen työhön paluutaan tuetaan ammatillisella kuntoutuksella.

Esimerkki kuntoutusrahasta

Jos täysi työkyvyttömyyseläkkeesi on 1 800 euroa/kk, on kuntoutusrahan määrä

1 800 euroa + (1 800 euroa x 33 %) = 2 394 euroa/kk.

Elinaikakertoimen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Elinaikakerroin vaikuttaa niihin työkyvyttömyyseläkkeisiin, joissa työkyvyttömyyden alkamisvuosi on 2010 tai myöhemmin. Karttunut työkyvyttömyyseläke kerrotaan elinaikakertoimella eläkkeen alkaessa. Tulevan ajan eläkkeen osaan elinaikakerroin ei vaikuta. Jos henkilö on työkyvyttömyyden alkaessa täyttänyt jo 62 vuotta, tarkistetaan karttunut eläke 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla kertoimella.

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi

  • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai myöhemmin
  • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006 ja 2016 välisenä aikana
  • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut jo vuonna 2005 tai aiemmin.

Jos olet työskennellyt EU-/ ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen myös näistä maista. Myös Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat eläkkeen Suomeen. Neuvoja ulkomaan eläkkeen hakemiseen ja apua yhteystietojen selvittämiseen saat Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110.

Lue lisää ulkomaan eläkkeen hakemisesta

Onnettomuuden, ammattitaudin tai tapaturman varalle on omat lakisääteiset vakuutuksensa, ja niistä maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia työeläkkeeseen nähden. Korvaukset ovat usein korkeampia kuin ansaittu työeläke, joten eläkettä ei aina jää maksettavaksi. Työeläkettä on kuitenkin tärkeä hakea.

Työkyvyttömyyseläkettä kannattaa aina hakea, sillä jos vakuutuskorvausta saavan työkyky palautuu ja hän palaa takaisin töihin, eläkkeellä oloaika lasketaan hänelle hyväksi työeläkkeeseen. Näin esimerkiksi tulevan vanhuuseläkkeen taso paranee.

Myös vakuutuskorvauksen pieneneminen myöhemmin voi johtaa siihen, että työeläkettä jääkin maksettavaksi. Tällöinkin työeläke parantaa toimeentuloa.

Perhe-eläke maksetaan tapaturmaeläkkeenä, jos kuolema on aiheutunut liikenneonnettomuudesta tai tapaturmasta. Tähän perhe-eläkkeeseen on oikeus myös avopuolisolla.

Lakisääteisiä vakuutuksia ovat mm. tapaturmavakuutus, liikennevakuutus ja työeläkevakuutus.

Osa-aikatyön puuttuminen ei ole este osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiselle. Jos olet työtön, voit ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja saada eläkkeen lisäksi työttömyyspäivärahaa, josta on vähennetty osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvän yrittäjän on puolestaan vähennettävä yrittäjätoimintaansa ja työtuloaan enintään 60 prosenttiin kokoaikaisesta työtulosta.