Työkyvyttömyyseläke työkyvyn heiketessä

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Ensisijainen tavoite kuitenkin on, että voisit palata töihin kuntoutuksen avulla. Jos työkyvyttömyys kestää alle vuoden, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Tarkempia neuvoja työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutuksesta sekä arviolaskelman eläkkeen määrästä saat omasta työeläkelaitoksestasi:
Siirry työeläke­laitoksesi palveluun

Oletko jo hakemassa työkyvyttömyyseläkettä:
Lue hakuohje ja tee eläkehakemus

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos olet täyttänyt 17 vuotta. Eläke myönnetään määräaikaisena, jos on toiveita työkyvyn palautumisesta (ns. kuntoutustuki). Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke jatkuu siihen asti, kun saavutat oman alimman vanhuuseläkeikäsi.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen edellytyksenä on, että työkykysi on heikentynyt vähintään 60 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeen voit saada, jos työkykysi on heikentynyt vähintään 40 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkettä ei makseta kansaneläkkeenä (eli vain työeläkkeenä).

Työkyvyn aste Eläkkeen pituus Eläke-etuus
Työkyvyn menetys vähintään 60 % Toistaiseksi Täysi työkyvyttömyyseläke​
Työkyvyn menetys vähintään 40 % Toistaiseksi Osatyökyvyttömyyseläke
Työkyvyn menetys vähintään 60 % Määräaikainen Kuntoutustuki​
Työkyvyn menetys vähintään 40 % Määräaikainen Osakuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään puhekielessä myös sanoja sairauseläke ja sairaseläke.

Ammatillinen kuntoutus auttaa pysymään työelämässä

Kun haet työkyvyttömyyseläkettä, työeläkelaitoksesi arvioi hakemusta käsitellessään, olisiko ammatillisesta kuntoutuksesta hyötyä. Se varmistaa, että sinulle on tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella pyritään selvittämään, millainen työ sinulle sopii jäljellä oleva työkykysi huomioiden.

Jos ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täyttyvät, saat ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen ilman erillistä hakemusta.

Miten työkykyä arvioidaan

Työkykysi arvioinnissa käytetään lääkärintodistus B:n tietoja terveydentilastasi ja eläkehakemuksessa antamiasi tietoja siitä, kuinka sairautesi vaikuttaa työssä selviytymiseen.

Arvioinnissa huomioidaan lääketieteellisten seikkojen lisäksi kykysi hankkia ansiotuloja sellaisella työllä, johon sinun arvioidaan kohtuudella kykenevän. Huomioon otetaan mm. koulutuksesi, aikaisempi toimintasi, ikäsi, asuinpaikkasi ja työkokemuksesi.

Jos olet yli 60-vuotias tai työskentelet julkisella puolella, työkykyäsi arvioidaan lievemmin ehdoin. Tällöin työkykyäsi arvioidaan vain suhteessa omaan työhösi ja sen vaatimuksiin.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen määrät ovat samansuuruisia. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Työkyvyttömyyseläke muodostuu

  • eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt ennen työkyvyttömyyden alkamista
  • tulevan ajan eläkeosasta, joka sinulle vakiintuneiden tulojesi perusteella kertyisi, jos pystyisit jatkamaan työntekoa alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

Kertyneen eläkkeesi voit tarkistaa työeläkeotteelta.

Tarkista työeläkeote >

Tulevan ajan eläkkeen tarkoituksena on korvata työkyvyttömyyden vuoksi pois jääviä työansioita vanhuuseläkeikään asti. Tulevan ajan eläke muodostaa usein merkittävän osan nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä.

Sinulla on oikeus tulevan ajan eläkeosaan, jos työansiosi ovat työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden ajalta vähintään 20 571,69 euroa (vuonna 2024).

Tulevan ajan eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta omaan alimpaan vanhuuseläkeikääsi saakka.

Työeläkkeen lisäksi voit saada työkyvyttömyyseläkettä myös kansaneläkkeenä Kelasta, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi.

Olet syntynyt 15.1.1961 ja sairastut vuonna 2024. Eläkettä olet kartuttanut vuoden 2023 loppuun mennessä 1 650 e/kk.

Vakiintuneet ansiosi olivat ennen työkyvyttömyyseläkettä 3 000 euroa kuukaudessa. Eläkkeesi tuleva aika lasketaan vuoden 2024 alusta alimpaan vanhuuseläkeikääsi (64 vuotta 9 kuukautta), yhteensä 22 kuukautta.

Eläkettä kertyy vuodessa 1,5 prosenttia tästä määrästä. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

3 000 × 22 × 1,5 % : 12 = 82,50

Työkyvyttömyyseläkkeesi muodostuu ennen työkyvyttömyyden alkamista kertyneestä eläkkeestä sekä tulevan ajan eläkeosasta, jotka lasketaan yhteen.

1 650 + 82,50 = 1 732,5

Työkyvyttömyyseläkkeesi on ennen verotusta 1 732,5 euroa kuukaudessa.

Elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. Elinaikakerrointa sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta lievemmin kuin vanhuuseläkkeisiin. Elinaikakertoimella kerrotaan ansaittu eläke, mutta ei ns. tulevan ajan eläkettä työkyvyttömyyden alkamisesta vanhuuseläkeikään.

Työkyvyttömyyseläkkeessä käytetään eläketapahtumavuoden eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden elinaikakerrointa. Tämä tarkoittaa tuolloin 62 vuotta täyttävälle ikäluokalle määriteltyä elinaikakerrointa.

Elinaikakerrointa käytetään vain kerran. Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi elinaikakerrointa ei enää sovelleta uudelleen.

Lue lisää elinaikakertoimesta

Kertakorotus 24–55-vuotiaille

Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään 24–55-vuotiaille pysyvä kertakorotus, kun eläke on jatkunut yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Korotus on sitä suurempi, mitä nuorempana työkyvyttömyys on alkanut.

Kertakorotuksen tarkoituksena on parantaa erityisesti nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden tasoa.

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi

  • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuoden 2016 jälkeen
  • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006–2016
  • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut ennen vuotta 2006.

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.

Eläkkeen aikana tekemistäsi töistä karttuu uutta eläkettä. Saat nämä karttuneet eläkkeet maksuun, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Tätä uutta karttunutta eläkettä sinun pitää hakea erikseen.

Jos saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä, se muuttuu automaattisesti  vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta.

Jos työkykysi on heikentynyt, mutta voit työskennellä vielä osittain, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea. Voit jättää hakemuksen ilman edeltävää sairauslomaa eli ollessasi vielä kokoaikatyössä.

Myönteisen ennakkopäätöksen saatuasi sinulla on yhdeksän kuukautta aikaa harkita eläkkeelle siirtymistä. Jos päätät jäädä osatyökyvyttömyyseläkkeelle, sinun on sovittava osa-aikatyöstä työantajasi kanssa. Jos olet yrittäjä, on sinun supistettava yrittäjätoimintaasi.

Ansioittesi pitää alentua vähintään 40 prosenttia aikaisemmasta vakiintuneesta keskiansiosta. Henkilökohtainen ansiorajasi kerrotaan ennakkopäätöksessäsi.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ei ole pakko tehdä ansiotyötä, joten voit saada eläkkeen, vaikka työskentely päättyisikin.

Osa-aikatyön puuttuminen ei ole este osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiselle. Jos olet työtön, voit ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja saada eläkkeen lisäksi työttömyyspäivärahaa. Päivärahasta vähennetään osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Jos harkitset yrittäjätoimintaa tai ansiotyön tekemistä, selvitä työeläkelaitoksestasi, kuinka paljon voit ansaita.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit ansaita korkeintaan 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansaintaraja on 60 %. Voit kuitenkin aina ansaita 976,59 euroa kuukaudessa, vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

Eläkkeen voi myös keskeyttää työjakson ajaksi, tai täysi eläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiot ylittävät ansaintarajat. Keskeytyksen pitää kestää vähintään kolme kuukautta, ja se voi jatkua enintään kaksi vuotta.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, siitä karttunut eläke tulee hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella. Jos työskentelysi on päättynyt, voit tehdä hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä.

Onnettomuuden, ammattitaudin tai tapaturman varalle on omat lakisääteiset vakuutuksensa, kuten tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus. Niistä maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Vakuutuskorvaukset ovat usein suurempia kuin työkyvyttömyyseläke, joten eläkettä ei aina jää maksettavaksi. Eläkettä on kuitenkin tärkeä hakea, sillä se voi parantaa toimeentuloa seuraavista syistä:

  • Jos työkykysi palautuu ja pystyt palaamaan töihin, työeläkettäsi kerryttää myös aika, jonka olit työkyvyttömyyseläkkeellä. Näin tulevan vanhuuseläkkeen taso paranee.
  • Jos vakuutuskorvaus pienenee myöhemmin, työkyvyttömyyseläkettä voi jäädä maksettavaksi.

Jos olet työskennellyt ulkomailla, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen myös työskentelymaasta.

Neuvoja ulkomaan eläkkeen hakemiseen ja apua yhteystietojen selvittämiseen saat Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110.

Lue lisää ulkomaan eläkkeen hakemisesta