Mikä on YEL-työtulo?

YEL-vakuutuksen työtulosta riippuvat  sekä eläkkeen määrä että eläkemaksu, mutta myös sairausvakuutuksen päivärahat ja va­paa­eh­toi­sen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sesi kor­vauk­set. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja vanhempainpäivärahan määrään.

Arvioi YEL-työtuloasi laskurilla

Laskuri laskee suuntaa antavan suosituksen YEL-työtulosta ja sen liikkumavarasta.

Laske YEL-työtulosuositus

Miten työtulo määritellään?

Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa mitattuna. Hyvä nyrkkisääntö on, että työtulosi tulisi vastata palkkaa, jonka maksaisit samaa työtä tekemään palkkaamallesi ulkopuoliselle.

Yrittäjän työtulorajoja vuonna 2024

  • Yrittäjän työtulon alaraja on 9 010,28  euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työtulon yläraja on 204 625 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 14 803 euroa vuodessa.

YEL-vakuuttava eläkelaitos tekee työtulosta kokonaisarvion, johon vaikuttavat yhtäläisesti alan mediaanipalkka, työpanoksen arvo ja määrä sekä toiminnan laajuus ja yrittäjän ammattitaito.

Työeläkelaitos hyödyntää työtulon vahvistamisessa työeläkealan yhteistä YEL-työtulon laskentapalvelua. Se antaa yrittäjän toimialan ja liikevaihdon perusteella työtulosuosituksen ja liikkumavaran (+-30 % työtulosuosituksesta), jonka sisälle työtulon tulisi pääsääntöisesti asettua. Yrittäjän työtulosuositus lasketaan työtulosuosituksen laskentapalvelun avulla yhdenmukaisesti kaikissa eläkelaitoksissa.

Jos työtulosuositus ja liikkumavara eivät ota huomioon riittävästi työpanoksesi arvoa, voidaan työtulosuosituksesta poiketa yrittäjätoiminnasta saatujen lisätietojen perusteella. Syitä voivat olla esimerkiksi:

  • Korkein alaiselle maksettu palkka on suurempi kuin työtulosuositus.
  • Yrittäjätoiminta on sivutoimista tai osa-aikaista.
  • Yrittäjällä on vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit.
  • Tehtävien luonne on poikkeava (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet).
  • Yrityksessä on muita työntekijöitä, jotka vähentävät tai lisäävät yrittäjän työpanosta (esim. avustavat perheenjäsenet tai suuri alaisten määrä).
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot ovat työtulosuositusta suurempia.

Yrittäjä voi aina esittää lisätietoja työpanoksensa arvosta. Yrittäjä saa aina työtulon vahvistamisesta perustellun päätöksen, johon hän voi hakea muutosta.

Pidä työtulosi ajan tasalla

Työeläkelaitos korottaa työtuloa aina vuoden alussa palkkakertoimella, jotta työtulot eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

Työtulossa voi joustaa väliaikaisesti sekä ylös- että alaspäin. Näistä joustomahdollisuuksista voit lukea lisää yrittäjäeläkkeen määrä ja maksut -sivulta.

Ota yhteys työeläkelaitokseesi, kun haluat keskustella työtulosi korottamisesta tai jos yritystoiminnassasi tapahtuu muutoksia. Työtuloa ei voida muuttaa takautuvasti.

Työtuloja tarkistetaan vastaisuudessa säännöllisesti

Vuoden 2023 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaisesti työeläkelaitos tarkistaa YEL-työtulot kolmen vuoden välein. YEL-työtuloja tarkistetaan, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Tarkistamisen aikataulu:

• Vuoden 2023 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistivat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa.
• Vuoden 2024 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa.
• Vuoden 2025 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistavat kaikkien loppujen yrittäjien työtulot.

Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla työeläkelaitos voi nostaa yrittäjän vuosityötuloa korkeintaan 4 000 eurolla/kerta, jolloin kuukausivakuutusmaksu voi nousta korkeintaan noin 80 eurolla kullakin tarkistuksella.

Yrittäjä voi aina esittää lisätietoja työpanoksensa arvosta. Yrittäjä saa työtulon vahvistamisesta perustellun päätöksen, johon hän voi hakea muutosta.