Milloin tarvitsen YEL-eläkevakuutuksen?

Yrittäjänä sinun on otettava itsellesi eläkevakuutus kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa.

Jos yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset edellytykset täyttyvät, tarvitset vakuutuksen, vaikka työskentelisit yrittäjänä sivutoimisesti (työ- tai virkasuhteen rinnalla) tai kausiluonteisesti. Eli samat säännöt koskevat myös kevytyrittäjää tai itsensä työllistäjää.

YEL koskee myös ulkomaalaista yrittäjää, joka harjoittaa yrittäjätoimintaa Suomessa.

Sinun täytyy ottaa itsellesi yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus, jos

  • olet 18–69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä
  • yrittäjätoimintasi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttämisen jälkeen
  • arvioitu työtulosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (vuonna 2024).

Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeellä, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen.

Huom! Yrittäjä järjestää työeläketurvan myös palkkaamilleen työntekijöille.

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan vakuutetaan avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai perheenjäsenten kanssa yli puolet yhtiöstä tai äänivallasta, on vakuutettava YEL:n mukaan.

Yritysmuodosta ja perheenjäsenen työn luonteesta ja ehdoista riippuu, vakuutetaanko perheenjäsen työntekijän (TyEL) vai yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan.

Tarvittaessa Eläketurvakeskus ratkaisee, onko henkilö yrittäjä ja siis itse vastuussa eläkevakuutuksen ottamisesta.

Esimerkeissä oletetaan, että vakuuttamisen muut edellytykset (ikäraja, työskentelyn kesto, työnteko yrityksessä sekä työtulon tai maksetun palkan määrä) täyttyvät. Perheenjäsenellä tarkoitetaan YEL-vakuutetun yrittäjän perheenjäsentä.

Yksityinen toiminimi Työeläkevakuuttaminen
Molemmat puolisot työskentelevät yrityksessä, jossa yritystoimintaa harjoitetaan jommankumman nimissä olevalla toiminimellä Molemmat puolisot vakuutetaan YEL:n mukaan
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä perheenjäsen Vakuutetaan YEL:n mukaan
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä perheenjäsen, muu kuin puoliso Vakuutetaan TyEL:n mukaan
Avoin yhtiö Työeläkevakuuttaminen
Yrityksessä työskentelevä yhtiömies Vakuutetaan YEL:n mukaan
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä perheenjäsen (ei yhtiömies) Vakuutetaan TyEL:n mukaan
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä perheenjäsen (ei yhtiömies) Jää työeläketurvan ulkopuolelle
Kommandiittiyhtiö Työeläkevakuuttaminen
Yrityksessä työskentelevä vastuunalainen yhtiömies Vakuutetaan YEL:n mukaan
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä äänetön yhtiömies Vakuutetaan TyEL:n mukaan
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä äänetön yhtiömies Jää työeläketurvan ulkopuolelle
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies Vakuutetaan TyEL:n mukaan
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies Jää työeläketurvan ulkopuolelle
Osakeyhtiö Työeläkevakuuttaminen
Yhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Vakuutetaan YEL:n mukaan
Yhtiön osakkaan perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä palkkaa vastaan, mutta ei omista osakkeita Vakuutetaan TyEL:n mukaan
Yhtiön osakkaan sisar, joka omistaa 30 % yhtiön osakkeista ja työskentelee yrityksessä palkkaa vastaan Vakuutetaan TyEL:n mukaan
Yhtiön osakkaan sisar, joka omistaa 30 % yhtiön osakkeista ja työskentelee yrityksessä ilman palkkaa Jää työeläketurvan ulkopuolelle
Yhtiön osakas, joka omistaa enintään 30 % yhtiön osakkeista ja jonka saama työpanokseen perustuva osinkotulo verotetaan ansiotulona Jää työeläketurvan ulkopuolelle
Osuuskunta Työeläkevakuuttaminen
Osuuskunnassa johtavassa asemassa työskentelevä jäsen, jolla on yksin yli 30 %:n tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 %:n määräämisvalta osuuskunnassa Vakuutetetaan YEL:n mukaan
Laskutuspalveluyritys Työeläkevakuuttaminen
Itsensä työllistäjä, joka hankkii itse toimeksiantajansa ja hoitaa toimeksiantoihin liittyvän laskutuksen laskutuspalveluyrityksen kautta. Vakuutetaan YEL:n mukaan

Perheenjäseneksi katsotaan henkilö, joka on yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevälle henkilölle sukua suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa ja asuu hänen kanssaan samassa taloudessa.

Myös samassa taloudessa asuva puoliso tai avopuoliso on yrittäjän perheenjäsen. Aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli on perheenjäsen, vaikka ei asuisikaan samassa taloudessa.

Eläkelakien näkökulmasta työvoima jakautuu työntekijöihin ja yrittäjiin. Raja ei aina ole itsestään selvä. Työntekijöiden vakuuttamisesta huolehtii aina työnantaja. Yrittäjä sen sijaan huolehtii vakuutuksestaan itse.

Työntekijä on henkilö, joka on työ- tai virkasuhteessa. Työsuhteen tunnusmerkeiksi katsotaan, että henkilö tekee sopimuksen perusteella työtä korvausta vastaan toisen lukuun tämän valvonnan ja johdon alaisena. Työsopimus voi olla suullinen tai kirjallinen.

Työsuhteen olemassaolo ei ole työnantajan ja työntekijän vapaasti sovittavissa, vaan asia ratkaistaan työoikeudellisin perustein. Eläketurvan järjestämisvelvollisuus perustuu ansiotyön todelliseen luonteeseen.

Normaalisti laskutuspalveluyrityksen kautta laskutettu työ tehdään yrittäjänä ja työskentely pitää vakuuttaa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti.

Esimerkki Rajanveto
Vuokrattu työvoima Työsuhteessa työvoiman vuokrausyhtiöön
Freelancer Työ vakuutetaan työn sisällön ja työehtojen mukaisesti joko työntekijän eläkelain (TyEL) tai yrittäjän eläkelakien (YEL ja MYEL) mukaan
Keikkalääkäri Tavallisesti keikkalääkäri on työvoimaa vuokraavan yrityksen palkkalistalla. Tällöin hänen eläkemaksuistaan huolehtii tämä yritys, ei terveyskeskus. Epäselvissä tilanteissa ratkaisun siitä, onko lääkäri työsuhteessa terveyskeskukseen, tekee Keva. Yrittäjänä lääkäri hoitaa eläkevakuutuksen itse yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan.
Ammattiurheilija Työeläkelait eivät koske ammatikseen urheilevia. Urheilijoiden eläke- ja tapaturmavakuutuksesta on säädetty erillislailla. Lisätiedot: Tapaturmavakuutuskeskus
Perhepäivähoitaja Yksityistä perhepäivähoitajaa pidetään usein itsenäisenä yrittäjänä, jos lapsia hoidetaan hoitajan luona ja jos hänellä on samanaikaisesti useita lapsia hoidettavanaan. Tällöin hänen tulee järjestää eläketurvansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan.

Jos yhdistelet työsuhteista työtä, yrittäjänä tehtyä työtä ja omaa työtä, kuten apurahatyötä, tukenasi on myös Kulttuurialan liittojen neuvottelukunnan julkaisema opas keikkatyöläisille.

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas (Ohjeet ja oppaat, Journalistiliitto).