Så här läser du arbetspensionsutdraget

Den arbetspension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i ditt arbetspensionsutdrag. Därför är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är rätt. De kommer från arbetspensionssystemets intjäningsregister.

På pappersutdraget som skickas hem till dig finns uppgifterna enligt situationen i slutet av året innan. På e-utdraget finns också de allra nyaste registeruppgifterna.

I arbetspensionsutdraget visas dina anställningar inom den privata och den offentliga sektorn, företagarperioder, pensionsgrundande oavlönade perioder och den pension som du har tjänat in vid utgången av året innan. Oavlönade perioder är t.ex. studier som lett till examen, perioder med vissa socialförsäkringsförmåner och vårdledighet på grund av barn under 3 år.

Från och med år 2017 tjänar arbetstagare in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Åren 2005-2016 tjänade man in pension för allt arbete efter fyllda 18 år. Man kan tjäna in pension till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. För dem som är födda före år 1958 är åldersgränsen 68 år, för dem som är födda åren 1958-1961 är den 69 år och för dem som är födda senare är den 70 år.

Utdraget kan också innehålla uppskattningar av din framtida ålderspension. Eventuell folkpension ingår inte i de uppskattade beloppen.

I utdraget finns inga uppgifter om anställningar utomlands hos utländska arbete, tilläggspension för den nuvarande anställningen, pension enligt en sänkt pensionsålder eller andra frivilliga pensionsordningar.

Be arbetspensionsanstalten göra rättelserna

Om dina uppgifter behöver rättas, ska du be din arbetspensionsanstalt, som har gett utdraget, göra det. Du kan göra det på blanketten Begäran om utredning av uppgifter i arbetspensionsutdraget eller på det sätt som din arbetspensionsanstalt erbjuder. Arbetspensionsanstalten reder ut saknade eller felaktiga uppgifter om dina anställningar under de sex senaste åren, om du ber om det.

Om uppgifter som är äldre än sex år behöver ändras, måste du ha skriftliga bevis på att anställningen har ägt rum och på dina inkomster av den (t.ex. arbetsavtal, lönespecifikationer).

Uppgifter om anställningar inom den offentliga sektorn kan rättas utan tidsbegränsning. Om det finns brister i uppgifterna om dina anställningar inom kommuner, staten, evangelisk-lutherska kyrkan eller FPA, ska du kontakta Keva, som sköter pensionsärenden inom den offentliga sektorn.

I utdraget visas alla uppgifter som har införts i intjäningsregistret. Före år 2005 började man tjänade in arbetspension först vid 23 års ålder. I utdraget kan också finnas uppgifter om arbete före 23 års ålder, men de påverkar inte pensionens belopp.

Arbetsgivaren kan ha bytt namn. I arbetspensionsutdraget anges vanligtvis det namn på arbetsgivaren som var i kraft när anställningen upphörde. Om du märker att arbetsgivaren i utdraget har ett annat namn än medan du arbetade där, men datumen och inkomsterna är rätt, behöver du inte göra någonting. Pensionen räknas utifrån de arbetsinkomster som har anmälts till registret.

Om du hör till en åldergrupp vars lägsta pensionsålder har fastställts, får du uppskattningar av hur stor pension du kommer att få. En del pensiosnanstalter beräknar uppskattningar också för dem som är yngre.

Uppskattningen beräknas i regel utifrån arbetsinkomsterna året innan med antagandet att inkomsterna hålls på samma nivå. Om det inte finns någon uppgift om arbetsinkomster under året innan, visar uppskattningen av ålderspensionen endast det tillägg som uppskovsförhöjningen medför i olika åldrar.

Uppskattningarna visar hur stor pension du kan få om du går i pension vid din lägsta pensionsålder eller den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Om du har högst fem år kvar tills du uppnår din lägsta pensionsålder, visas också en uppskattning av din ålderspension vid din s.k. uppskattade målsatta pensionsålder.

Om du redan får invalid- eller ålderspension, får du inte längre något arbetspensionsutdrag hemskickat. Du kan se ditt utdrag i elektronisk form. Då innehåller e-arbetspensionsutdraget uppgifter om ditt arbete men inte om pensionens belopp.

Om du får partiell ålderspension, får du ett arbetspensionsutdrag också per post. Det innehåller uppgifter om ditt arbete men inte om pensionsbeloppet.

APL-tilläggspensionförsäkringarna upphörde 31.12.2016.
En liten del av arbetsgivarna ordnade i tiderna frivilligt en så kallad registrerad APL-tilläggspension för sina anställda. Efter år 2000 har det inte varit möjligt att anslutas till APL-tilläggspensionsförsäkringen.

Om du omfattas av APL-tilläggspensionsskydd, uppgifterna finns också på ditt arbetspensionsutdrag.

I arbetspensionsutdraget är APL-tilläggspensionen märkt med ordet ”Tilläggspension”. Om det finns brister i uppgifterna, ska du i första hand ta kontakt med arbetsgivaren som ordnat med APL-tilläggspensionen. Arbetsgivaren skulle ha gjort rättelser som gäller APL-tilläggspension hos arbetspensionsanstalten senast 31.12.2020.

Om arbetsgivaren inte längre finns, kan du själv ta kontakt med den arbetspensionsanstalt därifrån du har fått arbetspensionsutdraget.

När man i slutet av år 2016 slutade försäkra APL-tilläggspension fanns det ca 56 800 personer som hade tjänat in sådan pension med inte ännu var pensionerade. Årligen går uppskattningsvis ca 10 procent av dem i pension.

Efter det att APL-tilläggspensionsförsäkringen upphörde 31.12016 tjänar arbetstagare som omfattats av APL-tilläggspensionsförsäkringarna inte längre in APL-tilläggspension. APL-tilläggspensioner som intjänats innan försäkringen upphörde betalas till de berörda personerna när de går i pension.

Det kan också finnas andra frivilliga tilläggspensioner utöver APL-tilläggspension, men de syns inte i arbetspensionsutdraget. Andra frivilliga tilläggspensioner är t.ex. sådana som har försäkrats hos livförsäkringsbolag.