Työeläkeote

Työeläkeotteelta voit seurata työeläkkeesi kertymistä. Eläkeotteelta näet, mistä sinulle on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon. Tarkista omat tietosi säännöllisesti, vaikka vuosittain! Tämä on tärkeää, sillä tuleva eläkkeesi lasketaan niiden perusteella.

Työeläkeotteen saavat sähköisesti tai kirjeitse kaikki, joilla on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa tai tiettyjä palkattomia etuuksia. Paperisia otteita postitetaan 20 ikävuodesta alkaen. Verkkopalvelussa ote on katsottavissa myös nuoremmille. Eläkettä alkaa kertyä työntekijöille 17 ikävuodesta ja yrittäjille 18 ikävuodesta lähtien.

Kirjaudu katsomaan työeläkeotteesi

Sinut ohjataan eteenpäin verkkopalveluun, jossa oma työeläkelaitoksesi tarjoaa otteen. Tämän vuoksi sinua saatetaan pyytää kirjautumaan vielä toiseen kertaan. Kehitystyötä tehdään, jotta kaikille voitaisiin tarjota työeläkeote ilman kahta kirjautumista.

Voit pyytää työeläkeotteen omasta työeläkelaitoksestasi tai puhelimitse Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110.

Mitä tietoja työeläkeotteella on?

Työeläkeotteelta näet eläkettä kerryttävät ansiot:

 • yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteet
 • yrittäjätoimintajaksot
 • eräät eläkkeeseen oikeuttavat etuudet, esimerkiksi tietyt tutkinnot tai alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaa.

Otteella ei ole tietoja:

 • työstä, joka on tehty ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa
 • nykyisen työsuhteen lisäeläkkeestä
 • alennetun eläkeiän mukaisesta eläkkeestä
 • muusta vapaaehtoisesta eläkkeestä
 • julkisen puolen työskentelystä, jos henkilö on oikeutettu julkisen puolen lisäturvaan. Nämä tiedot saat Kevan verkkopalvelusta.

Muutama vuosi ennen eläkeikääsi otteella näkyy myös arvio tulevan eläkkeesi määrästä. Arvio ei sisällä mahdollista kansaneläkettä. 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat myös laskea arvion työeläkkeen sekä kansaneläkkeen määrästä eläkelaskurilla.

Siirry eläkelaskuriin

Yksityisen alan sähköinen ote on paperista kattavampi

Sähköinen ote on paperista otetta kattavampi, sillä se sisältää koko työhistoriasi tiedot. Kirjeitse postitettavalla työeläkeotteella näet vain kuluvan sekä kuuden edellisen vuoden tiedot. Sähköinen ote on myös ajantasaisempi. Voit valita sähköisen otteen työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa.

Saat työeläkeotteen kirjeitse kotiosoitteeseen kolmen vuoden kuluttua siitä, kun sinulle on viimeksi lähetetty työeläkeote tai siitä, kun olet viimeksi käynyt katsomassa työeläkeotteesi verkkopalvelussa.

Paperisia otteita postitetaan 20 ikävuodesta alkaen. Verkkopalveluissa ote on katsottavissa myös nuoremmille. Eläkettä alkaa kertyä 17 vuoden iän täyttämisen jälkeisistä ansioista.

Otteen lähettää se yksityisen alan työeläkelaitos, jossa työskentelysi on ollut vakuutettuna edellisen vuoden lopussa tai jos työskentelysi on päättynyt aiemmin, viimeisin sinut vakuuttanut työeläkelaitos.

Julkisen alan työeläkeote pääasiallisesti verkkopalveluna

Julkinen ala tarjoaa työeläkeotteen pääosin sähköisenä Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa. Sähköisellä otteella on tiedot koko työhistoriasta. Jos et voi käyttää sähköistä palvelua, voit tilata otteen itsellesi Kevasta myös kirjeitse.

Toimi näin, jos huomaat otteella korjattavaa

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen saadut ansiot ovat väärin tai puuttuvat:

Ole yhteydessä palkan maksaneeseen työnantajaan. Työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin, josta ne päivittyvät työeläkeotteellesi. Jos työnantajasi on lopettanut toimintansa tai mennyt konkurssiin, ole yhteydessä työeläkelaitokseesi.

Jos ennen vuotta 2019 saadut ansiot ovat väärin tai puuttuvat:

Tee selvityspyyntö otteen antaneeseen työeläkelaitokseen.

Työeläkelaitos selvittää työsuhdetietosi kuuden edellisvuoden ajalta. Tätä vanhemmalta ajalta sinulla tulee olla kirjallista näyttöä (esim. työsopimus, palkkakuitit) työsuhteen olemassaolosta ja ansioiden määrästä.

Jos julkisen alan ansiot ovat väärin tai puuttuvat:

Ilmoita virheistä tai puutteista Kevan verkkopalvelussa, jos virhe koskee kunta-alan, valtion, ev.lut. kirkon, Kelan, Suomen Pankin tai hyvinvointialueiden henkilöstön palvelussuhdetietoja. Julkisella puolella ei ole selvitysvelvollisuudessa kuuden vuoden aikarajaa kuten yksityisellä puolella.

Siirry Kevan verkkopalveluun

Usein kysyttyä työeläkeotteesta

Työeläkeotteella työnantajan nimenä on yleensä se nimi, joka oli voimassa työsuhteen päättyessä. Jos huomaat, että työnantajasi nimi ei ole sama kuin työskentelysi aikana, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Riittää, että päivämäärät ja ansiot ovat oikein. Eläke lasketaan rekisteriin ilmoitetuista ansioista.

Tiedot tutkinnosta ja eläkekertymä tulevat otteelle valmistumista seuraavan vuoden keväällä. Ennen vuotta 2005 tehdyt tutkinnot eivät ole kerryttäneet eläkettä.

Eläkettä ei kerry ennen tiettyä ikärajaa.

 • Ennen vuotta 2005 työeläkettä kertyi 23 vuoden iästä lähtien.
 • Vuosina 2005–2016 työeläkettä kertyi 18 vuoden iästä lähtien.
 • Vuodesta 2017 alkaen eläkettä on kertynyt työntekijöille 17 ikävuodesta ja yrittäjille 18 ikävuodesta lähtien.

Työeläkeotteella saattaa näkyä tietoja työsuhteista, jotka eivät vaikuta eläkkeen määrään.

Vuodesta 2022 alkaen näet kirjeitse postitettavalla työeläkeotteella vain kuluvan sekä kuuden edellisen vuoden tiedot. Koko työhistoriasi tiedot ovat katsottavissa sähköiseltä otteelta.

Sähköisellä työeläkeotteella on listattuna työhistoriatietosi sekä palkattomat ajat niiltä osin, kun ne ovat kerryttäneet eläkettä. Ennen vuotta 2005 työsuhteista näkyvät alkamis- ja päättymispäivät. Vuodesta 2005 alkaen työsuhteet ovat listattuna kullekin vuodelle ilman alkamis- ja päättymispäiviä.

Jos tarvitset apua työhistoriasi laskemisessa vuorotteluvapaata varten, ota yhteyttä työttömyyskassaasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, sinua auttaa Kela. Aikuiskoulutustuen hakemisessa neuvoo Työllisyysrahasto, ja voit hyödyntää heidän tarjoamaansa työhistorialaskuria.

Työllisyysrahaston työhistorialaskuri

Kertynyt eläke esitetään työeläkeotteen antamishetken tasossa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen vuoden eläkekertymä otteella on tarkistettu palkkakertoimella. Palkkakertoimen tarkoituksena on varmistaa eläkkeelle siirtyvälle kohtuullinen eläkkeen alkumäärä aikaisempaan palkkatasoon verrattuna. Ote kertoo minkä suuruinen eläkkeesi olisi, jos jäisit eläkkeelle nyt.

Palkkakertoimella tarkistamisesta johtuen esimerkiksi jonkin vuoden pienemmät ansiot voivat näyttää kerryttäneen enemmän eläkettä kuin toisen vuoden ansiot, joita on ollut ansaintavuoden tasossa enemmän. Vaikka eläkkeen kertymisen säännöt ovat olleet samat, rahan arvo on ollut erilainen.

Eläkkeen perusteena olevien ansioiden esittämisessä työeläkeotteella on vaihtelua myös aiemmin tehdyistä rekisteri- ja lakimuutoksista johtuen. Työeläkeotetta lukiessasi sinun onkin tärkeä huomioida seuraavat rajapyykit.

Työeläkkeen muodostuminen 1.1.2005 alkaen

Eläkkeen perusteena oleva ansio esitetään otteella ansaintavuoden tasossa. Kun tarkistat otteesi, vertaa vuosiansioitasi ko. vuoden viimeiseen palkkakuittiin, josta näet tiedot koko vuodelta. Jos työsuhteita on ollut useita, vertaa yhteenlaskettuja ansioita koko vuodelta.

Työeläkkeen muodostuminen 31.12.2004 saakka

Eläkkeen perusteena oleva ansio esitetään otteella työskentelyn päättymisvuoden tasossa.

Kunnan palvelussuhteiden osalta eläkkeen perusteena oleva ansio esitetään vuoden 2004 tasossa.

 • Jos olet osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, saat työeläkeotteen valintasi mukaan joko kirjeenä tai sähköisenä.
 • Jos olet vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä, kirjettä ei lähetetä, mutta voit käydä katsomassa työeläkeotteen työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa.

Eläkettä saavien työeläkeotteelle on listattuna ansiot vain eläkkeen rinnalla tehdystä työstä. Sitä aikaisemmat tiedot näet aiemmin saamastasi eläkepäätöksestä.

Jos TEL-lisäeläketurva koskee sinua, TEL-lisäeläketurvan tiedot näkyvät työeläkeotteellasi. Tunnistat TEL-lisäeläkkeen työeläkeotteella sanasta ”Lisäeläke”.

Pieni osa työnantajista järjesti vapaaehtoisesti työntekijöilleen rekisteröidyn TEL-lisäeläkkeen. TEL-lisäeläkevakuuttaminen päättyi 31.12.2016. Työnantajat eivät ole voineet alkaa maksaa aiemman kaltaista TEL-lisäeläkettä vuoden 2000 jälkeen.

TEL-lisäeläkevakuuttamisen päättymisen jälkeen työntekijöille ei enää kartu lisää TEL-lisäeläkettä. Ennen vakuuttamisen päättymistä karttuneet TEL-lisäeläkkeet maksetaan, kun tätä eläkettä saavat jäävät eläkkeelle.

Vapaaehtoisia lisäeläkkeitä voi olla muitakin kuin TEL-lisäeläketurva, mutta ne eivät näy työeläkeotteella. Muita vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ovat esimerkiksi henkivakuutusyhtiöiden lisäeläkkeet.