Julkisaloilla oma lakinsa

Julkisen sektorin eläkeasioita hoitaa Keva. Kevan jäsenyhteisön (mm. kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet), valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin palveluksessa olevan eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (JuEL).

JuEL:n piiriin kuuluvat julkiseen työnantajaan työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt, kuten:

  • kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän palveluksessa olevat
  • valtion palveluksessa olevat henkilöt, mukaan lukien sotilaat
  • evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan, seurakuntayhtymän ja tuomiokapitulin sekä kirkkohallituksen palveluksessa olevat
  • Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevat henkilöt
  • Suomen Pankin palveluksessa olevat henkilöt (1.1.2021 alkaen).

Kevan jäsenyhteisöksi voi tietyin edellytyksin liittyä myös kunnallinen osakeyhtiö, säätiö, yhdistys tai osuuskunta, ja tällöin näiden palveluksessa olevat kuuluvat myös JuEL:n piiriin.

Myös eduskuntaan palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies kuuluvat JuEL:n piiriin. Ortodoksisen kirkon palveluksessa toimivien eläketurva järjestetään osalle kuten JuEL:ssa, osalle TyEL:n mukaan.

JuEL:n piirissä on myös joitakin henkilöitä, jotka eivät ole työ- tai virkasuhteessa, mutta joille silti karttuu tämän lain mukaan eläkettä. Tällaisia ovat toimeksiantosopimuksen tehneet perhe- ja omaishoitajat sekä julkisen työnantajan luottamushenkilöt. JuEL:n piiriin kuuluvat myös laissa määritellyt konsultti- ja toimeksiantosopimuksella työskentelevät, jotka eivät ole yrittäjiä.

Julkisten alojen eläkelaista erillisiä eläkelakeja on esimerkiksi kansanedustajilla, tasavallan presidentillä ja Ahvenanmaan maakuntahallinnon palveluksessa olevilla.

Keva hoitaa myös mm. diplomaatin puolisoiden erityiskorvausasioita, ennen vuotta 2009 taiteilija-apurahaa saaneiden eläkkeitä ja ulkomailta Suomen edustustoihin töihin palkattujen ulkomaalaisten työntekijöiden eläkeasioita; myös näistä on omat erilliset lakinsa, joihin etuudet perustuvat.

Työntekijän eläkemaksut määräytyvät samalla tavalla kuin yksityisellä puolella. Vuonna 2024 työntekijän maksuprosentti on 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia ja muilla 7,15 prosenttia.

Lisää tietoa kuntien ja valtion työntekijöiden vakuuttamisesta ja eläkkeistä saat Kevasta.