Kuntoutus – reitti takaisin työelämään

Jos työkykysi heikentyy, puutu asiaan ajoissa ja hakeudu kuntoutukseen. Se on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun työkyvyn kanssa on ongelmia.

Voit keskustella terveydentilastasi yhdessä työnantajan, työterveyshuollon tai hoitavan lääkärisi kanssa. Tietoja kuntoutuksesta voit kysyä myös oman eläkelaitoksesi kuntoutusasiantuntijalta.

Kuntouttajia on monia

Työeläkelaitokset järjestävät ja tukevat ammatillista kuntoutusta eli työeläkekuntoutusta. Työeläkekuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, uudelleen koulutusta tai kurssitusta, työhönvalmennusta tai vaikkapa elinkeinotukea. Ammatillista kuntoutusta tuetaan myös yrittäjälle.

Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleville, nuorille ja osatyökykyisille. Kelan kuntoutus voi olla mahdollista myös silloin, kun työeläkelaitoksen tukeman ammatillisen kuntoutuksen kriteerit eivät täyty. Lisäksi Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, psykoterapiaa ja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Työeläkekuntoutuksen kriteerit

Sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Olet alle alimman vanhuuseläkeikäsi.
  • Sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
  • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla.
  • Sinulla on viimeisen viiden kalenterivuoden ajalta työansioita vähintään 41 143,38 euroa (vuoden 2024 taso).
  • Sinulla on työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita tai olet hoitanut alle 3-vuotiasta lastasi viimeisen 36 kuukauden aikana.
  • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella.

Mitä työeläkekuntoutus on?

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä selviytymistä ja työssä jatkamista terveydentilan rajoitteista huolimatta. Sillä voidaan tukea esim. työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen. Kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä pidempään.

Kuntoutuspolku

Työeläkekuntoutuksesi käynnistyy kuntoutusoikeuden hakemisesta. Jos päätös on myönteinen, saat kuntoutuksesta ennakkopäätöksen joka on voimassa 9 kuukautta. Kuntoutuksesi tulisi käynnistyä tänä aikana. Jos sinulla on työeläkekuntoutusta hakiessasi valmis kuntoutussuunnitelma, kirjaa se hakemuksellesi. Näin ennakkopäätöstä annettaessa voidaan ottaa kantaa myös kuntoutussuunnitelmaasi.

Voit saada ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen myös silloin, kun olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutuksen kriteerit täyttyvät kohdallasi.

Ennakkopäätöksen saatuasi laadi kuntoutussuunnitelma ja toimita se työeläkelaitokseesi. Jos kuntoutussuunnitelma katsotaan sopivaksi, sinulle annetaan päätös kuntoutussuunnitelman tukemisesta. Lisäksi saat erillisen päätöksen kuntoutuksen ajalta maksettavasta kuntoutusrahasta tai kuntoutuskorotuksesta. Muut korvaukset riippuvat kuntoutusohjelmastasi.

Kuntoutusetuuksien maksu päättyy, kun kuntoutusohjelmasi päättyy. Kuntoutustoimenpiteiden jälkeen pystyt toivottavasti palaamaan työelämään.

Kuntoutussuunnitelma lähtee kuntoutettavan tarpeista

Työeläkekuntoutus on yksilöllistä ja se toteutetaan kuntoutettavan tarpeista lähtevän kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelman avulla pysyt työelämässä tai palaat työelämään.

Kuntoutuja laatii suunnitelman itse. Tarvittaessa työeläkelaitoksen asiantuntija auttaa suunnitelman laatimisessa.

Yleensä ensin selvitetään, voiko työtä jatkaa entisessä työssä työjärjestelyjen avulla. Vaihtoehtona voivat olla myös uudet tehtävät omalla työpaikalla tai uudella työpaikalla. Jos työhönpaluu ei onnistu työpaikkakuntoutuksen avulla, selvitetään mahdollisuudet kouluttautumiseen.

Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma perustuvat hakijan kokonaistilanteeseen, jossa otetaan huomioon muun muassa hakijan ikä, koulutus, työkokemus, muu osaaminen, motivaatio, terveydentilanne ja terveydentilan ennuste.

Miten haen työeläkekuntoutukseen

Jos työeläkekuntoutuksen kriteerit täyttyvät kohdallasi, hae kuntoutusta omasta työeläkelaitoksestasi. Työeläkekuntoutusta pitää hakea itse – esimerkiksi työterveyshuolto ei voi täyttää hakemustasi. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin kirjoittaman B-lääkärinlausunnon.

Useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla työeläkekuntoutuksen hakeminen onnistuu sähköisesti. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä. Voit hakea työeläkekuntoutusta myös paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella (2136).

Kirjaudu työeläkelaitoksesi palveluun

Kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus toimeentulona

Työeläkekuntoutuksen ajalta maksetaan yleensä kuntoutusrahaa. Sen määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläkkeesi korotettuna 33 prosentilla. Jos olet työeläkekuntoutuksen alkaessa kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, sinulle maksetaan kuntoutustuen lisäksi kuntoutuskorotusta. Kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta maksetaan vain varsinaisen kuntoutuksen ajalta (työkokeilu, koulutus, työhönvalmennus tms.).

Esimerkki kuntoutusajan toimeentulosta

Oletetaan, että laskennallinen työkyvyttömyyseläkkeesi (eläkkeen määrä, jonka olisit saanut, jos sinulle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke) tai maksussa oleva kuntoutustukesi on 1800 euroa kuukaudessa. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta tähän lisätään 33 prosentin korotus.

1800 + (1800 × 33 %) = 2 394

Saat ennen verotusta 2 394 euroa kuukaudessa.

Kun olet saanut päätöksen kuntoutusetuudesta (kuntoutusraha tai kuntoutustuki+kuntoutuskorotus), ole yhteydessä Verohallintoon ja pyydä ajantasainen verokortti.

Jos olet kuntoutuksessa ollessasi työssä ja ansaitset kuntoutuksen aikana yli puolet siitä vakiintuneesta ansiosta, josta työkyvyttömyyseläkkeesi laskettaisiin, sinulle voidaan maksaa osakuntoutusrahaa. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Sinulle voidaan joissain tapauksissa maksaa kuntoutuksen odotusajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos sinulla ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja korvataan erikseen Työeläkevakuuttajat Telan ohjeistuksen mukaisesti.

Työeläkekuntoutuksen keinot

Työeläkelaitokset tarjoavat henkilökohtaista neuvontaa sekä kuntoutusta haettaessa että työeläkekuntoutuksen toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa

Työkokeilu voidaan toteuttaa joko nykyisessä työpaikassa tai uudella työnantajalla. Työtehtävät voivat olla entuudestaan tuttuja tai uusia. Työkokeilu kestää tyypillisesti 2–3kk, mutta perustellusta syystä sitä voidaan jatkaa 6kk saakka.

Työkokeilun työaika voi vaihdella noin 20 viikkotyötunnista täyteen työaikaan. Työkokeilu voidaan toteuttaa joko palkallisena tai palkattomana.

Palkallinen työkokeilu: Työantaja maksaa kuntoutujalle täyden työajan mukaista palkkaa riippumatta työtunneista. Tässä tapauksessa kuntoutusraha maksetaan työantajalle. Mikäli palkka on pienempi kuin kuntoutusraha, erotus maksetaan kuntoutujalle.  Työnantajaa ja kuntoutujaa sitovat työsuhteen normaalit velvoitteet ja oikeudet.

Palkaton työkokeilu: Työkokeilun ajalta maksetaan kiinteää kuntoutusrahaa kuntoutujalle. Työnantaja ei tällöin maksa palkkaa työkokeilun ajalta, eikä työnantajalle aiheudu kuluja työkokeilun ajalta. Työeläkelaitos ottaa työkokeilun ajalle tapaturmavakuutuksen.

Työhönvalmennuksen avulla voidaan tukea uusiin tehtäviin perehtymistä ja uusien tehtävien opettelua nykyisessä tai uudessa työpaikassa. Työhönvalmennus voi olla työkokeilua pidempikestoisempi ja siihen voidaan tarpeen vaatiessa liittää ulkopuolista koulutusta tai kursseja.

Työhönvalmennus voidaan tilanteesta riippuen toteuttaa työkokeilun tavoin joko palkallisena tai palkattomana.

Työeläkelaitokset voivat tukea työeläkekuntoutuksena esimerkiksi ammattiin johtavaa koulutusta oppisopimuskoulutuksen, ammatillisen perustutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon muodossa. Koulutus voi olla myös kursseja tai täydennyskoulutusta.

Työeläkelaitos arvioi kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden aina yksilöllisesti.

Koulutukseen haetaan normaaleiden hakukäytäntöjen mukaan.

Työeläkelaitos voi myöntää työeläkekuntoutuksena tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Elinkeinotukena yrittäjälle voidaan kustantaa esimerkiksi työtä helpottavia apuvälineitä, työkoneita tai yritystoiminnan jatkamiseen tarvittavia muutostöitä.

Elinkeinotuen myöntäminen edellyttää tarkoituksenmukaista suunnitelmaa. Lisäksi ennen elinkeinotuen myöntämistä varmistetaan mm. yrityksen toimintaedellytykset.

Pohjoismaisilla sopimuksilla ja yhteistyöllä turvataan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen silloin, kun työskentelet muussa Pohjoismaassa kuin omassa asuinmaassasi.

Eri maiden lainsäädännöt poikkeavat toisistaan. Kuntoutuksen hakijana, sinun voi olla vaikea täyttää kuntoutuksen rahaetuuksien ja toimenpiteiden saamisedellytyksiä, jos työskentelet yhdessä Pohjoismaassa ja asut toisessa. Jotta et menettäisi oikeuttasi kuntoutuksen toimenpiteisiin ja etuuksiin, ovat Pohjoismaat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia.

Pohjoismaiset kuntoutussopimukset perustuvat EU-asetuksiin 883/2004 ja 987/2009 sekä pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen rajat ylittäviä kuntoutusasioita koskeviin kohtiin.