Työuraeläke pitkään rasittavaa työtä tehneille

Työuraeläke edellyttää vähintään 63 vuoden ikää.

Sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen, jos takana on pitkä, vähintään 38 vuoden pituinen, työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja työkykysi on heikentynyt. Työuraeläkkeen saaminen ei edellytä niin suurta työkyvyn heikentymistä kuin työkyvyttömyyseläkkeen saaminen.

Vaadittuun 38 vuoden pituiseen työuraan luetaan työskentelyajaksi myös mahdolliset vanhempainpäivärahakaudet enintään kolmen vuoden ajalta. Lisäksi työskentelyaikaan luetaan vähäiset poissaolojaksot työsuhteen tai yrittäjätoiminnan aikana sairauden tai lomautuksen vuoksi sekä tilapäinen työttömyys.

Oletko hakemassa työuraeläkettä? Lue eläkkeen hakuohje ja tee eläkehakemus

Hakemukseen mukaan lääkärinlausunto

Työuraeläke on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke. Oma työeläkelaitoksesi voi antaa sinulle arvion työuraeläkkeen määrästä.

Voit halutessasi hakea ennakkopäätöksen oikeudestasi työuraeläkkeeseen ja tehdä lopullisen päätöksen eläkkeelle jäämisestä vasta sen saatuasi. Ennakkopäätös on voimassa kuusi kuukautta. Jos rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työsi on päättynyt, on työuraeläkettä haettava vuoden sisällä työn päättymisestä.

Työuraeläkettä haetaan työuraeläkehakemuksella. Liitä hakemukseen työterveyshuollossa tehty lääkärinlausunto B terveydentilastasi, työn sisällöstä ja työn rasittavuudesta ja kuluttavuudesta sekä työnantajan kuvaus työstäsi.

Työuraeläkkeen rinnalla voit tehdä työtä ja ansaita 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024).

Miten rasittuneisuutta ja kuluneisuutta arvioidaan?

Työn aiheuttamaa rasittuneisuutta ja kuluneisuutta arvioitaessa edellytetään, että työsi on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä:

  1. työliikkeitä, jotka edellyttävä suurta lihasvoimaa tai kuormittavat lihaksia pitkäkestoisesti
  2. hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista
  3. työasentoja, jotka ovat kuormittavia ja hankalia
  4. toistuvia työliikkeitä, jotka vaativat voimaa tai suurta nopeutta, tai työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa
  5. työskentelyä vuorovaikutteisessa työssä, joka on erityisen vaativaa ja aiheuttaa poikkeuksellista henkistä kuormitusta
  6. työskentelyä tehtävässä, joka edellyttää jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta sekä jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski tai ilmeinen väkivallan uhka.

Arvioitaessa sisältääkö työ rasittavuutta ja kuluttavuutta otetaan huomioon työn poikkeukselliset fysikaaliset tekijät:

  • kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö
  • toistuvaa yötyötä sisältävä tai muutoin kuormittava vuorotyö
  • sekä toistuvat pitkät työvuorot.

Työn rasittavuutta ja kuluttavuutta arvioidaan edellä mainittujen eri tekijöiden yhteisvaikutus kokonaisuutena.

Pitkän ja raskaan työuran lisäksi työuraeläkkeen saaminen edellyttää, että mahdollisuutesi jatkaa työssäsi on heikentynyt työkyvyn aleneman takia. Työuraeläkkeessä työkyvyn tulee olla heikentynyt pysyvästi, mutta se ei edellytä vuoden yhtäjaksoista työkyvyn heikentymistä eikä sairauspäivärahanajan täyttymistä.