Nya regler för familjepension – ny räknare ger en uppskattning av pensionens storlek

I början av år 2022 trädde det i kraft en del ändringar som gäller familjepension enligt arbetspensionssystemet. Genom lagreformen ändrades reglerna för både efterlevandepension och barnpension. Ändringarna gäller inte dem vilkas make har avlidit före år 2022. På Arbetspension.fi har det publicerats en ny familjepensionsräknare, med vilken man kan beräkna efterlevande- och barnpensionen.

Familjepension som betalas till den efterlevande maken och barnen ger ekonomisk trygghet när en familjeförsörjare har dött. De ändringar i familjepensionen som trädde i kraft vid årsskiftet återspeglar förändringar som skett i samhället och familjerna.

–Genom de aktuella lagändringarna förbättras i synnerhet barnfamiljernas ställning, säger specialsakkunnig Suvi Ritola på Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning. 

De största ändringarna som familjepensionsreformen medför är följande:

  1. Efterlevandepensionen blir tidsbestämd för dem som är födda år 1975 eller senare.
  2. Barnpension betalas nu tills barnet fyller 20. Hittills har åldersgränsen varit 18 år.
  3. En långvarig sambo kan också få efterlevandepension, om samboförhållandet har varat minst fem år och samborna har barn tillsammans.
  4. Den efterlevande makens kalkylerade andel av familjepensionen kan betalas till barnen, om det inte finns en efterlevande make som har rätt till efterlevandepension.

Med den nya familjepensionsräknaren kan man beräkna efterlevande- och barnpensionen

Med en ny räknare som publicerats på Arbetspension.fi kan man få en uppskattning av efterlevande- och barnpensionens storlek. Räknaren ger ett riktgivande resultat, men det slutliga beloppet uträknas av den pensionsanstalt som beviljar familjepensionen.

Räknaren beräknar den efterlevande makens och barnens andelar av den avlidna makens eller vårdnadshavarens pension. Den beräknar också den minskade efterlevandepensionens storlek.

Familjepensionen räknas utgående från den avlidna makens eller vårdnadshavarens arbetspension. Den efterlevande makens egen pension kan minska efterlevandepensionen. Räknaren beräknar den minskade efterlevandepensionen utgående från de uppgifter om förmånslåtarens pension och den efterlevande makens egen pension som användaren matar in.

Efterlevandepensionen blir tidsbestämd 

Efterlevandepension som betalas efter äktenskap ändrades i början av år 2022 så att den är tidsbestämd, om den efterlevande maken är född år 1975 eller senare.

Till dem som är födda år 1975 eller senare kan efterlevandepension betalas i tio år eller minst tills det yngsta barnet fyller 18 år. Tio års minimitid gäller inte sambor, utan en efterlevande sambo kan få efterlevandepension endast tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

De som är födda år 1974 eller tidigare och blir änkor eller änklingar efter äktenskap kan fortfarande få efterlevandepension livet ut.

Nytt verktyg talar om rätten till efterlevandepension

Med Pensionsskyddscentralens nya verktyg kan man ta reda på om man har rätt till efterlevandepension och hur länge den i så fall betalas.

Den information som webbtjänsten ger grundar sig på användarens svar och är en preliminär uppskattning av om man har rätt till efterlevandepension. Det slutliga beskedet får man när man ansöker om efterlevandepension. 

Barnpensionen utvidgas

Barnpension betalas nu tills barnet fyller 20. Tidigare har åldersgränsen varit 18 år.

Den höjda åldersgränsen gäller

  • nya barnpensioner som börjar år 2022 eller senare
  • dem som får barnpension och är yngre än 18 år i början av år 2022. Deras familjepension fortsätter betalas enligt de nya reglerna tills de fyller 20 år.

En nyhet är att efterlevandepensionens andel av familjepensionen nu kan betalas till barnen, om det inte finns en efterlevande make som har rätt till efterlevandepension. Barn kan ha rätt till denna kalkylerade andel, om t.ex. förmånslåtarens efterlevande sambo inte uppfyller kriterierna för att få efterlevandepension eller om den efterlevande maken är yngre än 50 år och gifter om sig så att efterlevandepensionen upphör. Detta gäller barnen oberoende av om föräldrarna varit gifta eller sambor.

Familjepensionens belopp är beroende av antalet förmånstagare. I familjer med flera barn är varje barns andel alltså mindre än i familjer med bara ett barn. Som helhet är familjepensionen dock desto större, ju fler barn det finns i familjen.

Vem berörs inte av reformen?

Reformen berör inte efterlevandepensioner som redan betalas, dvs. efterlevande makar vilkas make har avlidit före år 2022.

Efterlevandepensionen är inte tidsbestämd för gifta personer som är födda före år 1975.

Mera nyheter