Indeksit turvaavat eläkkeen määrää

Työeläkkeissä käytetään kahta indeksiä: työeläkeindeksiä ja palkkakerrointa.

  • Työeläkeindeksi suojaa jo maksussa olevaa eläkettä hintojen nousua vastaan. Työeläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuosittain aina tammikuun alussa. Indeksi vaikuttaa eläkkeen määrään sitä enemmän, mitä enemmän hinnat ovat nousseet vuoden aikana.
  • Palkkakertoimella varmistetaan, että kertynyt eläke säilyttää arvonsa suhteessa ansioiden kehitykseen. Sitä käytetään eläkkeelle jäädessä. Kerroin on sitä suurempi, mitä enemmän palkat ovat nousseet edellisenä vuonna.

Indeksit vahvistetaan kullekin vuodelle Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksien muutosten pohjalta. Muutosten laskemisessa vertailuajanjaksoina käytetään kunkin vuoden kolmannen vuosineljänneksen tilannetta. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia. Palkkakertoimessa taas hintatason osuus on 20 prosenttia ja ansiotason 80 prosenttia.

Jäätkö pian eläkkeelle? Arvioi indeksien vaikutus eläketurvaasi Työeläke.fi:n laskureilla

Eläkeindeksit vuosina 2023–2024

Eläkeindeksi 2023 2024
Työeläkeindeksi 2 874 (muutos 6,8 %) 3037 (muutos 5,7 %)
Palkkakerroin 1,558 (muutos 3,8 %) 1,637 (muutos 5,1 %)

Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan työeläkkeeseen

Työeläke tarkistetaan työeläkeindeksillä (niin sanottu taitettu indeksi) automaattisesti tammikuun alussa, eikä tarkistusta tarvitse hakea erikseen. Tarkistuksen piiriin kuuluvat kaikki työeläkkeet:

  • vanhuuseläke ja osittainen vanhuuseläke
  • työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki
  • perhe-eläke (lesken- ja lapseneläke)
  • työuraeläke
  • ammatillisen kuntouksen kuntoutusraha.

Tarkistus tehdään ensimmäisen kerran jo eläkkeen alkamista seuraavana vuonna. Jos esimerkiksi jäät eläkkeelle vuoden 2024 aikana, eläkkeesi tarkistetaan ensimmäisen kerran työeläkeindeksillä tammikuussa 2025.

Indeksitarkistus tehdään kertomalla vanha eläke uudella työeläkeindeksillä ja jakamalla se vanhalla työeläkeindeksillä.

Vanha eläke × uusi työeläkeindeksi : vanha työeläkeindeksi = uusi eläke

Vuonna 2023 eläkkeesi on 1750 euroa kuukaudessa. Vuodenvaihteessa 2023–2024 eläkkeen määrä tarkistetaan vuoden 2024 tasoon kertomalla vuoden 2023 eläke vuoden 2024 työeläkeindeksillä ja jakamalla se vuoden 2023 työeläkeindeksillä.

1 750 × 3 037 :  2 874 = 1 849,25

Vuonna 2024 eläkkeesi on 1 849,25 euroa kuukaudessa.

Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa

Kun jäät eläkkeelle, työurasi aikaiset palkat ja työtulot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimen avulla.

Jokaisen vuoden ansioita siis korotetaan sen verran kuin palkkakertoimen arvo on muuttunut ansaintavuodesta eläkkeen alkamisvuoteen. Eläke lasketaan näistä palkkakertoimella korotetuista ansioista. Kun eri vuosien ansiot korotetaan näin eläkkeen alkamisvuoden tasoon, eläkkeesi säilyttää arvonsa suhteessa ansioiden kehitykseen.

Työeläkeotteella eläkkeen määrä esitetään työeläkeotteen antamishetken tasossa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen vuoden eläkekertymä on tarkistettu palkkakertoimella tarkasteluhetken tasoon.

Seuraavassa tarkastellaan esimerkinomaisesti, miten palkkakerroin korottaa vuoden 2005 ansioita vuoden 2024 tasoon.

Olet syntynyt vuonna 1960. Työansiosi vuonna 2005 olivat 36 000 euroa. Jäät eläkkeelle ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä vuonna 2024.

Vuosiansiosi 36 000 euroa korotetaan palkkakertoimella eläkkeelle siirtymisen eli vuoden 2024 tasoon kertomalla ansiot vuoden 2024 palkkakertoimella ja edelleen jakamalla vuoden 2005 palkkakertoimella.

36 000 × 1,637 : 1,028 = 57 326,85

Kun lasketaan vuodelta 2005 karttuneen eläkkeen määrää, vuosien 1996-2016 työansioista vähennetään ensin palkansaajan työeläkemaksu. Vuonna 2005 työntekijän työeläkemaksu oli 4,6 prosenttia.

57 326,85 – (57 326,85 × 4,6 %) = 54 689,81

Eläkettä karttuu vuodessa 1,5 prosenttia tästä määrästä. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

54 689,81 × 1,5 % : 12 = 68,36

Karttunut eläke kerrotaan vielä ikäluokan (1960 syntyneiden) elinaikakertoimella.

68,36 × 0,94659 = 64,71

Vuoden 2024 tasoon korotettuna sinulle karttui eläkettä vuoden 2005 työansioista 64,71 euroa kuukaudessa.

Miten eläkkeelle siirtymisen ajoittaminen vaikuttaa eläkkeen määrään

Indeksien kehitys saattaa vaikuttaa jonkin verran siihen, milloin eläke kannattaa aloittaa. Ajankohdalla voi olla merkitystä, jos palkkakertoimen kehitys eroaa merkittävästi työeläkeindeksin kehityksestä. Tämä kannattaa ottaa huomioon erityisesti, jos suunnittelet jääväsi eläkkeelle vuodenvaihteen tienoilla.

Jos palkkakerroin kasvaa enemmän kuin työeläkeindeksi, eläkkeelle jäämistä kannattaa lykätä vuodenvaihteen yli. Jos taas työeläkeindeksi nousee enemmän kuin palkkakerroin, voi olla edullisempaa siirtyä eläkkeelle jo ennen vuodenvaihdetta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että yleensä työssä jatkaminen ja eläkkeen lykkääminen korottavat eläkettä lopulta enemmän kuin indeksikorotus.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa hintatason muutokseen. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika ajoin eduskunnan päätöksellä.