Perhevapaista eläkettä

Lapsenhoidosta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun vanhempainpäivärahan tai kotihoidontuen ajalta.

Tarkempaa tietoa perhevapailta maksettavista etuuksista, niiden kestoajoista ja määräytymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Kela – Lapsiperheet 

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen

Laskuri laskee lapsenhoitoetuuksien ajalta karttuvan eläkkeen sekä eläkkeen, joka vastaavalta ajalta karttuisi työstä. Laskuri on suuntaa antava.

 

Syntymävuosi

Valitse oma syntymävuotesi. Syntymävuoden perusteella määräytyy eläkkeen määrään vaikuttava elinaikakerroin.

Valitse syntymävuotesi
 

Tulot edeltävän vuoden aikana, €/kk

Täytä tähän vuositulosi (brutto) kuukausitasolla. Eläkkeen perusteena on sama vuositulo, joka on myös vanhempainpäivärahojen perusteena. Vuositulo voi sisältää palkkaa, yrittäjän työtuloa ja etuuksia. Laskuri laskee myös työstä karttuvan eläkkeen tämän saman tulon perusteella.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
 

Vanhempainpäivärahojen kesto yhteensä, kk

Vanhempainpäivärahoja maksetaan yhteensä enimmillään noin 10 kk:n ajalta, mutta tietyissä tapauksissa pidemmältä ajalta. Näet vanhempainpäivärahakauden pituuden Kelan päätökseltä, tai voit laskea pituuden Kelan laskurilla. Eläkelaskuri ottaa vapaajaksot huomioon kuukauden tarkkuudella.

Äitiys- tai isyysrahan ja vanhempainrahan kesto yhteensä, kk
 

Kotihoidontuen kesto, kk

Kotihoidontukea voidaan maksaa, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidontukea voi saada, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää eli kun lapsi on noin 6 kuukauden ikäinen.

Kotihoidontuen kesto, kk
Eläkkeen karttuminen perhevapaalla
Eläke päiväraha-ajalta: - €/kk Eläke kotihoidontukiajalta: - €/kk

Eläke yhteensä perhevapaan ajalta: - €/kk  

Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Eläkkeen karttuminen työssä
Eläke työstä vastaavalta ajalta: - €/kk  

Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.


Selaimesi ei tue canvas elementtiä

Laskuri laskee perhevapaiden ajalta kertyvän eläkkeen vuonna 2024 voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Laskuri on suuntaa antava.

Eläkettä lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle maksetun vanhempainpäivärahan tai kotihoidontuen ajoilta. Vanhempainpäivärahoja ovat ennen 1.8.2022 voimassa olleen lainsäädännön mukaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha ja 1.8.2022 alkaen raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha. Uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja maksetaan, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Laskuri laskee yhden lapsen (tai yhden synnytyksen) perusteella maksettavien perhevapaaetuuksien ajalta karttuvan eläkkeen. Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

Laskuri laskee eläkkeen vuosina 1973–2006 syntyneille. Ikäluokan perusteella määräytyy laskennassa käytettävä elinaikakerroin. Valitulla ikärajauksella eläkkeen laskenta on pystytty pitämään laskurissa yksinkertaisempana.

Aiemmin syntyneiden lasten hoitoajalta karttuneen eläkkeen voi nähdä työeläkeotteelta. Lastenhoitoajoilta karttunut eläke myönnetään etuuden saajalle, jos työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita on työuran aikana ennen eläketapahtumavuotta vähintään 20571,69 euroa (vuoden 2024 tasossa).

Laskurissa oletetaan, että yleinen ansio- ja hintataso sekä henkilön oma ansiotaso pysyvät laskentahetken tasolla. Laskuri ei ota huomioon erityistilanteita, joissa vanhempi myös esimerkiksi työskentelee lapsenhoitovapaan aikana tai jos eläkkeen perusteena on aiempi, ennen vuotta 2020 määritelty ansio.

Tarkempaa tietoa perhevapailta maksettavista etuuksista, niiden kestoajoista ja määräytymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Eläke vanhempainpäiväraha-ajoilta

Vanhempainpäiväraha-ajoilta eläkettä kertyy päivärahan perusteena olevasta vuositulosta. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta ennen päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Vuositulossa huomioidaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt etuudet ja tietyt ansionmenetyskorvaukset. Kela saa ansiotiedot yleensä tulorekisteristä tai vakuutuslaitoksista ja työeläkkeen laskentaa varten ansioperuste saadaan Kelasta. Palkkatiedot voi tarkistaa tulorekisteristä.

Eläkkeen laskennassa vuositulosta vähennetään vakuutusmaksuvähennys (8,95 prosenttia vuonna 2024). Eläkkeen peruste otetaan huomioon 1,21-kertaisena. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Kertynyt eläke kerrotaan ikäluokan elinaikakertoimella.

Eläkkeen perusteena on aina vähintään 857,1 euron kuukausiansio (vuoden 2024 tasossa), jos vanhemmalla ei ole aikaisempaa työtuloa ja hänelle sen vuoksi maksetaan vanhempainpäivärahaa vähimmäispäivärahan suuruisena tai etuuden perusteena oleva ansio (kerrottuna kertoimella 1,21) on alle 857,1 euroa/kk. Laskuri ei ota huomioon tilanteita, joissa työskentelyn tai muun syyn takia maksetaan vähimmäispäivärahaa.

Eläkettä kertyy 1,21-kertaisesta perusteesta myös, jos työnantaja maksaa palkkaa vanhempainpäivärahojen ajalta. Eläkettä kertyy palkasta normaalisti ja päivärahan perusteesta kertoimella 0,21 kerrottuna. Koska palkanmaksu vanhempainpäivärahan ajalla ei juuri vaikuta kertyvän eläkkeen määrään, ei laskuri ota erikseen huomioon vanhempainpäivärahojen ajalta maksettua palkkaa.

Eläke kotihoidontukiajalta

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta kertyy erillislain mukaista etuutta, joka myönnetään ja maksetaan työeläkkeen yhteydessä. Etuuden peruste on kiinteä 857,1 euroa kuukaudessa (vuoden 2024 tasossa). Etuutta kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Kertynyt eläke kerrotaan ikäluokan elinaikakertoimella.

Etuutta ei oteta huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa kansaneläkettä vähentävänä kuten muita työeläkkeitä.

Eläke työstä

Laskuri laskee palkasta tai yrittäjän työtulosta kertyvän eläkkeen vertailuksi lapsenhoitoajan karttumalle. Bruttotuloista eläkettä kertyy 1,5 vuodessa. Kertynyt eläke kerrotaan elinaikakertoimella.

Laskuri olettaa, että työskentelyn ja vanhampainpäivärahojen perusteena on sama, käyttäjän syöttämä palkka. Laskuri ei ota huomioon tilanteita, joissa palkka poikkeaa aiemmasta, päivärahojen perusteena olevasta tulosta, tai joissa päivärahan perusteena olevat tulot sisältävät myös etuustuloja.

Miten eläkettä kertyy perhevapailta?

Oman alle kolmevuotiaan lapsesi hoitajana sinulle kertyy eläkettä vanhempainpäivärahakaudelta ja mahdollisen kotihoidontuen ajalta.

Perhevapaat uudistuivat – eläkkeen kertymiseen ei muutoksia

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022 alkaen. Perhevapaiden ajalta maksettavien päivärahojen pituudet ja nimet muuttuivat. Eläkkeen kertymiseen päiväraha- tai kotihoidontukiajoilta ei tullut muutoksia.

Laskettu aika ennen 4.9.2022

  • Eläkettä kertyy vanhempainpäivärahojen eli äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahan (myös osittaisen) ajalta.
  • Jos jäät vanhempainpäivärahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi, sinulle kertyy eläkettä myös kotihoidon tuen ajalta.

Laskettu aika 4.9.2022 tai sen jälkeen

  • Eläkettä kertyy vanhempainpäivärahojen eli raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainrahan (myös osittaisen) ajalta.
  • Jos jäät vanhempainpäivärahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi, sinulle kertyy eläkettä myös kotihoidon tuen ajalta.

Vanhempainpäivärahan ajalta työeläke kertyy ansioidesi mukaan tai itse asiassa jopa paremmin: laskennassa eläkkeen perusteena oleva vuositulosi korotetaan 21 prosentilla. Jos työansioita ei ole, vanhempainpäivärahakaudelta kertyy eläkettä ikään kuin ansioita olisi 857,15 euroa/kk.

Jos jäät vanhempainpäivärahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi, sinulle kertyy eläkettä myös kotihoidon tuen ajalta. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (857,15 euroa/kk vuoden 2024 tasossa). Eläkkeesi kertyy hoitojaksoilta siihen saakka, kun nuorin kotona hoidettavista lapsistasi täyttää kolme vuotta.