Miten eläke lasketaan

Työeläkkeesi lasketaan kunkin vuoden ansioista. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Työntekijän eläke lasketaan vuosiansioista, yrittäjän eläke työtulosta.

Vuoden 2017–2025 välisen siirtymäajan aikana 53–62-vuotiaille työntekijöille ja yrittäjille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen karttuminen vuosiansioista:

Eläkkeen karttumisen laskukaava

Esimerkki eläkkeen karttumisesta yhdeltä vuodelta

Vuosiansiosi ovat 40 000 euroa, joista sinulle karttuu eläkettä 40 000 euroa x 1,5 % / 12 = 50 euroa/kk.

Työeläkkeeseen vaikuttaa myös elinaikakerroin, joka leikkaa alkavia eläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan tuleva aika

Työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan jo ansaitun eläkkeen lisäksi tulevan ajan eläkeosa. Tuleva aika merkitsee aikaa, jonka työntekijä olisi ollut työssä, jos työkyvyttömyys ei olisi katkaissut hänen työuraansa.

Erityisesti nuorena työkykynsä menettäneelle tuleva aika saattaa merkitä huomattavaa osuutta eläkkeessä.

Käytännössä tulevalla ajalla tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta omaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka.

Eläkelaskuri avuksi omiin eläkesuunnitelmiin

Eläkelaskurilla voit arvioida eläkkeesi suuruusluokkaa. Tiedot ovat suuntaa-antavia, sillä ne perustuvat tämänhetkisiin ennusteisiin elinajan pitenemisestä. Jotta saat laskurista kaiken hyödyn, kannattaa sinun tarkistaa ensin tähän asti kertyneen eläkkeesi määrä omalta työeläkeotteeltasi.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500.
Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä eläkkeelle.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi ?

Elinikä pitenee jatkuvasti, minkä vuoksi elinaikakerroin leikkaa eläkettäsi. Tavoite-eläkeikä kertoo, kuinka pitkään sinun pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä, jotta saisit eläkkeen täysimääräisenä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Valittu eläkkeellejäämisikä

Valitsemasi eläkeikä on 63 vuotta ja 0 kk Arvio eläkkeestäsi - €/kk
Tietoa laskurista

Tämä laskuri laskee vain työeläkkeen määrän. Pientä työeläkettä saavan on mahdollista saada myös kansaneläkettä. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2018 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin vuoden 2017 loppuun mennessä ansaitsemasi eläkkeen. Tiedon saat työeläkeotteeltasi.

Tulevaan eläkkeeseen vaikuttavat olennaisesti omien ansioidesi kehitys sekä yleinen ansio- ja hintakehitys. Laskurissa henkilön ansiot pysyvät muuttumattomina koko laskenta-ajan. Myöskään yleinen ansio- ja hintataso eivät laskurissa muutu.

Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessäsi. Tällöin yleinen ansio- ja hintataso vaikuttavat eläkkeen määrään palkkakertoimen kautta. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevat ansiot eläkkeellejäämisvuoteen.

Eläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskuri laskee eläkekertymää vuonna 1949 tai sen jälkeen syntyneelle. Eläkkeen voi laskea 70 ikävuoteen asti.

Laskuri laskee eläkkeen oletuksella, että laskuriin syötetty kertynyt eläke on kerrottu elinaikakertoimella, eikä se sisällä mahdollista lykkäyskorotusta.

Tavoite-eläkeikä on annettu laskurissa vuonna 1987 syntyneeseen ikäluokkaan asti. Tätä nuoremmilla tavoite-eläkeikä ylittäisi laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden ja eläkkeen kertymisen yläikärajan.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Taustatietoa termeistä ja määreistä

Alin vanhuuseläkeikä
Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Tavoite-eläkeikä
Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jossa eläkkeeseen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin kuukausieläkkeeseen tehtävä leikkaus elinaikakertoimen vuoksi. Tavoite-eläkeikä vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Eläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja
Vuoden 2017 alusta eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin
Kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.