Eläke ulkomailta

EU:n sosiaaliturva-asetukset ja kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset takaavat eläkkeiden maksamisen maasta toiseen. Suomi on solminut kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia Kanadan, Quebecin, Yhdysvaltojen, Israelin, Chile, Australian, Intian, Etelä-Korean ja Kiinan kanssa. Alla olevasta listasta näet kaikki maat, joista voit saada eläkettä Suomeen.

Maat, joista voit saada eläkettä Suomeen

Vilkkainta eläkehakemusliikenne on Ruotsin, Norjan, Viron, Saksan, Tanskan ja Ison-Britannian kanssa. Valtaosa Suomessa asuvien henkilöiden ulkomaan eläkehakemuksista välitetään näihin maihin.

Eläkkeen hakeminen ulkomailta on yksinkertaista. Eläketurvakeskus (ETK) toimittaa hakemuksesi ulkomaille, mikäli asut Suomessa ja haet eläkettä yhdestä tai useammasta seuraavista maista:

  • EU- ja ETA-maa
  • Sveitsi
  • Maat, joiden kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus

Ulkomaan eläkeoikeus perustuu yleensä työskentelyyn

Ulkomailta saa eläkettä yleensä vain siellä tehdyn ja vakuutetun työskentelyn perusteella. Täydentävää, vähimmäisturvan takaavaa eläkettä ei yleensä makseta maasta toiseen.

Pelkän asumisen perusteella eläkettä voi saada Pohjoismaista, Alankomaista, Kanadasta, Australiasta ja Israelista.

Eläkeiät vaihtelevat eri maissa

Vanhuuseläkkeelle voi eri maissa jäädä eri-ikäisenä. Maasta riippuen eläkettä saattaa myös tietyin ehdoin saada varhennettuna vanhuuseläkkeenä jo ennen kyseisen maan yleistä eläkeikää.

Moni maa nostaa parhaillaan lakisääteistä vanhuuseläkeikää. Tietoa eläkeiästä saat ensisijaisesti ulkomaisilta eläkelaitoksilta. Lisätietoja löydät myös tämän sivuston Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -osiosta.

Eläkepäätökset kunkin maan oman lainsäädännön mukaan

Kukin maa tekee eläkepäätöksensä oman lainsäädäntönsä mukaan. Vaikka sinulle myönnettäisiin Suomesta esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, sitä ei välttämättä myönnetä toisesta EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaasta samoin perustein. Tästä huolimatta sinulla saattaa myöhemmin olla oikeus kyseisen maan työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen.

Ulkomaan eläke ja Suomen etuudet

Ulkomaan eläke voi vaikuttaa sosiaalietuuksien saamiseen Suomessa. Se voi vähentää työttömyysetuuksia, sairauspäivärahoja ja toimeentulotukea tai estää niiden maksamisen kokonaan. Ulkomaan eläke voi myös johtaa jo maksettujen etuuksien takaisinperintään.

Jos työskentelet tai toimit yrittäjänä Suomessa ja haet eläkettä ulkomailta, ulkomaan eläke voi vaikuttaa Suomen työeläkkeen karttumiseen. Jos toisen maan lakisääteinen, työntekoon perustuva eläke alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen, vaikutusta Suomen työeläkkeen karttumiseen ei ole. Jos ulkomaan eläke alkaa ennen vuotta 2017, se vaikuttaa pienentävästi Suomen työeläkkeen karttumiseen vuoden 2016 loppuun asti.

Ulkomainen lakisääteinen eläke ei estä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen myöntämistä ja maksamista. Jos sen sijaan saat osa-aikaeläkettä, sinun on hyvä huomioida, että ulkomainen lakisääteinen eläke estää osa-aikaeläkkeen myöntämisen ja maksamisen Suomessa.

Yrittäjän vakuuttamisvelvollisuus päättyy, jos hänelle myönnetään Suomesta tai ulkomailta lakisääteinen vanhuuseläke. Tämän jälkeen on kuitenkin mahdollista ottaa vapaaehtoinen yrittäjän/maatalousyrittäjän eläkevakuutus.

Ulkomailta maksettavan eläkkeen vaikutus kotimaan etuuksiin kannattaa selvittää jo ennen ulkomaisen eläkehakemuksen jättämistä.

Eläkkeellä ollessa huomioitavaa

Sinun tulee ilmoittaa olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista suoraan eläkettä maksavalle ulkomaiselle eläkelaitokselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi siviilisäädyn tai osoitteen muuttuminen tai työskentelyn aloittaminen.

Jos tilinumerosi muuttuu, ilmoita uusi tilinumerosi ulkomaan eläkelaitokselle.

Joidenkin maiden eläkelaitokset lähettävät eläkkeensaajalle vuosittain täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jolla tarkistetaan yhteystietojesi oikeellisuus. Lomakkeesta käytetään myös nimitystä elossaolotodistus. Täytä ja palauta lomake annettujen ohjeiden mukaisesti ulkomaille.

Henkilötietolomakkeen palauttamatta jättäminen johtaa yleensä eläkkeen maksun katkeamiseen.

Eläkkeen maksu Suomeen

Ulkomainen eläke maksetaan joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kuukausittain tilillesi. Eläkkeesi voidaan maksaa ulkomailta myös pankkisekeillä.

Joidenkin maiden kanssa on mahdollista sopia eläkkeen maksusta harvemmalla maksuvälillä. Tämä voi olla tarpeen esim. pankki- tai sekkikulujen pienentämiseksi.

Jos haluat eläkkeesi maksuun harvemmin kuin kerran kuukaudessa, voit tiedustella mahdollisuutta tähän eläkettä maksavalta ulkomaan eläkelaitokselta.

Ulkomaan eläkkeen verotus

Sinun tulee aina ilmoittaa ulkomailta saatu eläke verottajalle. Ulkomailta myönnetyn eläkkeesi verotuksesta saat lisätietoja eläkkeen maksajalta tai kyseisen maan veroviranomaiselta. Suomen verottajan Kansainvälisen henkilöverotuksen palvelusta saat tietoa ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta verotukseesi Suomessa.