Ansök om pension med en blankett

Du ser den här sidan eftersom det inte gick att hitta en arbetspensionsanstalt för dig. Orsaken kan vara att du inte arbetat alls eller inte varit arbetspensionsförsäkrad i Finland.

Fyll i och skicka pensionsansökan

Om du vill ansöka om pension ska du fylla i en pensionsansökningsblankett. Lämna in blanketten och bilagorna elektroniskt genom att bifoga dem till ett Suomi.fi-meddelande som du skickar till Pensionsskyddscentralen. Du kan också skicka en pappersversion av ansökan per post till FPA, Pensionsskyddscentralen eller en arbetspensionsanstalt eller dess serviceställe.

Gå till blanketter

Till tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Pensionsanstalternas och Pensionsskyddscentralens kontaktuppgifter

På samma blankett kan du ansöka om pension från både arbetspensionssystemet och FPA.

Om du har bott eller arbetat någon annanstans än i Finland, kan du ha rätt till pension från utlandet. Ansökan om pension från utlandet kan göras på samma blankett som ansökan om finska pensioner. Till ansökan ska du då bifoga ”bilaga U”, i vilken du fyller i uppgifterna om arbete och bosättning utomlands.

Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspensionen, FPA folk- och garantipensionen

Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension som tjänats in för arbete och företagarverksamhet. FPA betalar folkpension och/eller garantipension om det inte finns någon intjänad arbetspension att betala ut eller den inte överskrider de nedre gränserna för dessa pensioner.