Soomes töötamisest koguneb tööpensioni

Kui sa töötad Soomes Soome tööandja teenistuses, siis koguneb sulle Soomest tööpensioni. Tööpension on osa sinu palgast – raha, mille sa saad kätte tulevikus koos intressiga.

Lisaks tööpensionile on sul teatud eeldustel õigus ka muule sotsiaalkaitsele Soomest nagu ravi- ja peresoodustustele.

Seadusjärgne tööpensionikindlustus meile kõigile

Tööpensionikindlustus on Soomes seadusjärgne ehk kohustuslik meile kõigile. Sellega tegelevad Soome tööpensionikindlustusasutused.

Kindlustus peab olema kõigil Soomes palgatööd tegevatel ja ettevõtjana tegutsevatel isikutel. See, mis riigi kodanik sa oled või mis riigis sa oled maksukohuslane, ei piira sinu pensioniõigusi. Välismaalastest töötajate kohta kehtivad samad seadusjärgsed tööpensionikindlustused kui Soomes alaliselt elavatel töötajatel.

Soomes elamise või töösuhte aeg ei ole piiratud

Tööpensionikindlustuses ei ole ka ajalisi piiranguid Soomes elamise või töösuhte kestuse osas. Tööpension hakkab kogunema alates esimesest tööpäevast. Ja seda koguneb kasvõi ainult kahe nädala pikkusest töösuhtest.

Oluline on see, et sul on Soomes töösuhe ja sa saad oma töö eest palka, millest makstakse tulumaksu ja pensionimakse. Kindlustus põhineb palgasummal. Kõige madalam kindlustatav palk 2024. aastal on 68,57 eurot kuus. Seega koguneb sulle tööpensioni ka väikestest töötuludest.

Tööandja võtab sulle kindlustuse

Tööpensioni- ja õnnetusjuhtumikindlustuse võtab sulle sinu tööandja. Muude soodustuste küsimuses tuleb sul pöörduda Kela poole.

Tööandja peab võtma tööpensionikindlustuse kõigile 17–68-aastastele töötajatele. Pensioni koguneb, kui tööandja maksab tulumaksu ja kannab pensionimaksud üle tööpensioniasutusele.

Võid paluda oma tööandjalt tõendit oma kindlustuse kohta. Kui soovid täpsemat infot oma kogunenud pensioni kohta või vajad abi kindlustusega seotud küsimustes, pöördu Eläketurvakeskuse poole.

Aivar elab Eestis ja käib Soomes ehitusobjektil tööl. Tal on Soome tööandja. Aivar veedab nädalad Soomes ja nädalavahetused Eestis. Soome tööandja peab kindlustama Aivari Soomes. Kõik seadusjärgsed maksud makstakse Soome.

Tööpension ei aegu

Pensioniõigus Soomes ei aegu. Ka juhul, kui sinu Soomes töötamisest on kulunud mitukümmend aastat, on sulle kogunenud pensioniõigus endiselt jõus. Sinu väljateenitud pension säilitab oma väärtuse, kuna seda korrigeeritakse igal aastal vastavalt indeksile.

Kui oled lähetatud töötaja

Kui sa tuled Soome tööle välismaa tööandja poolt lähetatud töötajana, loe täpsemalt lehelt Lähetatud töötaja.

Kui töötad nii Soomes kui Eestis

Kui töötad nii Soomes kui Eestis, loe täpsemalt lehelt Töötamine mitmes riigis.

Kui elad Eestis, siis saad välismaa sotsiaalkaitsega seotud nõu ja tõendi A1 Sotsiaalkindlustusametist.

Eesti ametiasutused aitavad sul ka taotleda Soomes kogunenud pensioni. Samuti selgitavad nad sulle, kuidas Soomest sinule makstav pension mõjutab võimalikke muid maksmisel olevaid Eesti sotsiaalkaitsesoodustusi.

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed on

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
EE-15092 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 612 1360
e-post: info(at)sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui elad Soomes, siis saad nõu kindlustamise ja tööpensioni kohta Eläketurvakeskusest. Tõendit A1 taotletakse Eläketurvakeskusest.

Eläketurvakeskuse kontaktandmed on

Eläketurvakeskus
Asiakaspalvelu
00065 Eläketurvakeskus
tel.  029 411 2110
e-post: asiakaspalvelu(at)etk.fi
www.etk.fi

Soomes nõustab sind muude sotsiaalkaitsesoodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse osas Kela.
www.kela.fi/web/en

Kontrolli regulaarselt oma Soomes tehtud tööst kogunenud pensioni.

Võid kontrollida oma pensioni kas logides sellesse võrguteenusesse sisse Soome panga paroolidega või küsides Eläketurvakeskusest.

Võrguteenus toimib ainult soome või rootsi keeles.

Võid tellida tööpensioniväljavõtte Eläketurvakeskuse klienditeenindusest telefoni teel numbrilt 029 411 2110.

Tööpensioniväljavõttest on lisaks sinu töö- ja palgaandmetele näha ka andmed kogunenud tööpensioni ning mõnede palgata soodustuste alusel kogunenud pensioni kohta.

Hoia alles kõik tõendid oma Soomes tehtud töö kohta, näiteks töölepingud ja palgakalkulatsioonid. Neid võib vaja minna siis, kui kontrollid oma tööpensioniväljavõtet või taotled pensioni.

Soome makstud tööpensionimaksud makstakse sulle omal ajal pensionina. Kui kolid enne pensionile jäämist Soomest ära, siis kindlustusmakse ei tagastata sulle rahana.

Soome tööpensionid makstakse kõikidesse riikidesse olenemata isiku kodakondsusest.

Võid taotleda tööpensioni, kui jõuad pensioniikka. Soomes võib pensioni taotleda vanuses 63–68 aastat. Alates 2017. aastast tõuseb 1955. aastal või hiljem sündinud isikute madalaim pensioniiga astmeliselt kuni 65 aasta vanuseni. Pärast seda seotakse pensioniiga oodatava elueaga. Juhul, kui kaotad töövõime enne pensioniikka jõudmist, võid taotleda pensioni kohe.

Tööpensionide rahastamises osalevad tööandja ning nii töötajad kui ettevõtjad. Tööandja maksab tööpensionimaksud, aga peab töötaja palgast tema maksuosa kinni. Ettevõtja aga hoolitseb oma kindlustuse eest ise.

Tööpensionimaksu suurus kinnitatakse igaks aastaks eraldi. Näiteks 2024. aastal on tööpensionimaks keskmiselt 25,12% palgast.

Töötaja osa sellest maksust on 7,15% palgast alla 53 aastastel ja üle 62 aastastel. 53-62 aasta vanuste isikute osa maksust on 8,65% palgast.

Ettevõtja pensionimaks on 2024. aastal alla 53 aastastel 24,10%, 53-62 aasta vanustel 25,6% ja üle 62 aasta vanustel 24,10%.

Pensioni koguneb alates 17 aasta vanusest 1,5% aasta tuludest.

Ajutiselt ehk kuni 2025. aastani on 53–62 aastastel pensioni kogunemisprotsent 1,7.

Kui jätkad töötamist üle madalaima vanaduspensioniea, siis saad juba kogunenud pensionile edasilükkamiskõrgendust 0,4 protsenti kuus.

Kui sul on lisaks pensionile töötulusid, koguneb nendest pensioni olenemata vanusest 1,5 protsenti aastas. Pensioni kogunemine lõpeb selle kuu lõpus, mille jooksul isik saab 68 aastaseks.

Soome tööpension pakub sulle kaitset vanaduse, töövõimetuse ning perehooldaja surma korral.

Vanaduspension

Alates 2018. aastast tõuseb 1955. aastal või hiljem sündinud isikute madalaim vanaduspensioniiga praegusest 63-st aastast kolm kuud aastas, kuni see on 65 aastat ehk 2027. aastani. Pärast seda seotakse vanaduspensioniiga eluea pikenemisega. Vanaduspensionina makstakse sinu tööelu jooksul väljateenitud tööpensioni. Mida kauem käid tööl, seda suurema tööpensioni saad.

Juhul, kui elad pensionile jäämise ajal Soomes ja sinu tööpension on jäänud väikeseks, võid saada tööpensionile lisaks rahvapensioni ja garantiipensioni. Nende pensionide kohta saad täpsemat infot Kelast.

Töövõimetuspension ja õnnetusjuhtumipension

Võid saada töövõimetuspensioni Soomest, kui oled töötanud Soomes.

Võid saada töövõimetuspensioni, kui su töövõime on alanenud haiguse, vigastuse või puude tõttu vähemalt üheks aastaks.

Juhul, kui pead pensionile jääma tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu, makstakse sulle õnnetusjuhtumipensioni. Tööandja peab võtma oma töötajatele lisaks tööpensionikindlustusele ka seadusjärgse õnnetusjuhtumikindlustuse tööõnnetuste ja kutsehaiguste puhuks.

Perepension

Toitjakaotuspension tagab toimetuleku partneri (abikaasa või elukaaslase) või hooldaja surma korral. Toitjakaotuspensionid on lese- ja orvupension. Koos moodustavad need terviku ja mõjutavad teineteist.

Täpsemat infot tööpensionist ja mitmesugustest pensionisoodustustest saab Eläketurvakeskusest.

Õnnetusjuhtumipensioni kohta saab infot Õnnetusjuhtumikindlustusasutuste Liidust (Tapaturmavakuutuskeskus).

Muudest pensionisoodustustest nagu rahva- ja garantiipensionist saad täpsemat infot Kelast.

Soomest tööpensioni saamiseks tuleb täita pensionitaotlusblankett. Täida pensionitaotlusblankett juba varakult, umbes kaks kuud enne pensionile jäämist.

Soome tööpensioni (vanaduspension) võib taotleda kõige varem sünniaastast tulenevas kõige madalamas pensionieas.

Kui elad Soomes

Kui elad Soomes, võid taotleda sama blanketiga nii töö- kui rahvapensioni. Kui oled teinud tööd ka Eestis, võid taotleda sellesama blanketiga ka Eesti pensioni. Soome ametivõimud vahendavad sel juhul sinu pensionitaotluse Eestisse.

Taotlusblanketid ja taotlemisjuhise leiad selle võrguteenuse ingliskeelsest osast.

Kui elad Eestis

Kui elad Eestis, taotle Soome tööpensioni Eesti pensionitaotlusblanketiga. Sel juhul Eesti omakorda vahendab sinu pensionitaotluse Soome. Eestis teenindab sind Sotsiaalkindlustusamet.

Soomes võid jätta oma taotluse mitmesse eri asutusse

Soomes võid jätta oma pensionitaotluse mistahes era- või avalikku pensioniasutusse, Eläketurvakeskusesse või Kela teeninduspunkti. Nendest asutustest saad ka pensioni taotlemisega seotud juhiseid ja nõu.

Pensioniotsuse teeb tavaliselt pensioniasutus, milles sul on kõige rohkem teenistust kahe viimase kalendriaasta jooksul. Sama pensioniasutus maksab ka pensioni ja vastab otsusega seotud päringutele.