Soome tööpensioni taotlemine, kui elad Eestis

Soomes tehtud tööst koguneb pensioni. Tööandja võtab sulle pensionikindlustuse ja kannab pensionimaksed üle tööpensionifirmale. Kui oled ettevõtja, siis hoolitsed sa kohustusliku pensionikindlustuse eest ise. Kogu kindlustatud töö kogub pensioni olenemata töötamise kestusest.

Tööpensioni väljavõttel on andmed kõikidest seni pensioni kogunud töötasudest Soomes. Sinu tulevane pension põhineb väljavõtte andmetel. Välismaal elavale isikule on võimalik saata tööpensioni väljavõte telefonikõne alusel, tel. +358 29 411 2110 (Eläketurvakeskuse klienditeenindus), kui välismaine aadress on märgitud Soome rahvastikuregistrisse.

Muul juhul võib tööpensioni väljavõtte tellida kirjalikult aadressilt: Eläketurvakeskus, 00065 Eläketurvakeskus, Finland või faksiga numbril +358 9 148 1172. Teata kirjas oma isikuandmed, Soome isikukood ning aadress ja allkirjasta kiri.

Kui elad Eestis ja soovid taotleda pensioni Soomest, esita pensionitaotlus Eesti pensioniametitele (Sotsiaalkindlustusamet või Töötukassa). Eesti pensioniamet toimetab pensionitaotluse Soome. Soomes pensionitaotlus menetletakse tööpensionifirmas tööpensioni osas ja Kelas rahvapensioni osas, kui sa oled seda taotlenud.

Sotsiaalkindlustusameti juhend pensioni taotlemiseks

Töötukassa juhend töövõimetoetuse taotlemiseks

Soome pensioniiga võib erineda Eesti pensionieast. Seega on võimalik, et sa pead taotlema Soome ja Eesti vanaduspensione eri aegadel. Võid jätkata töötamist Eestis, kuigi taotled vanaduspensioni Soomest.

Tööpensionifirma teeb pensioniotsuse ja maksab pensioni

Saad pensioniotsuse oma tööpensionifirmast tööpensioni osas ja Kelast rahvapensioni osas, kui oled seda taotlenud. Pensioniotsused toimetatakse sulle posti teel pensionitaotluses märgitud aadressil.

Pensioni maksab sulle pensioniotsuse teinud tööpensionifirma. Kui sul on õigus saada rahvapensioni, siis saad eraldi pensioni Kelast. Tööpension makstakse sinu poolt teatatud kontole kord kuus. Maksekuupäev on eri tööpensionifirmadel erinev, aga enamasti on selleks kuu esimene pangapäev.

Sinu pensioni suurust mõjutavad Soomes töötatud tööaja pikkus, töötasu ja kogunemisprotsent. Soomes väljateenitud tööpension makstakse sulle olenemata sellest, mis riigis sa elad või millise riigi kodanik oled.

Soome kogunenud pensionimakseid ei ole võimalik välja võtta rahana siis, kui kolid Soomest ära.

Kui pensionisumma on väike, siis võidakse see maksta välja ühekordse maksena. Tööpensioni makstakse ka Eestisse olenemata pensionisaaja kodakondsusest. Rahvapensioni osas saad infot Kela võrgulehelt.

Soome pension võib mõjutada Eesti soodustusi

Soomest makstav pension võib mõjutada Eesti pensioni või muid sotsiaalsoodustusi. Selgita enne Soome pensioni taotlemist Eesti ametiasutustelt, kuidas Soome pension mõjutab maksmisel olevaid pensione või muid sotsiaalsoodustusi.

Pensionid erinevates eluolukordades

Võid saada pensioni Soomest Eestisse vanaduspensionina, töövõimetuspensionina või perepensionina.

Vanaduspensioniiga määratakse sünniaasta järgi. Lastehoiuaeg või elukutse vanaduspensioniiga ei mõjuta.

Sünniaasta Madalaim vanaduspensioniiga
1954 ja varem 63 a
1955 63 a 3 k
1956 63 a 6 k
1957 63 a 9 k
1958 64 a
1959 64 a 3 k
1960 64 a 6 k
1961 64 a 9 k
1962–1964 65 a
1965– Seotakse oodatava elueaga. Vanusepiir tõuseb igal aastal maksimaalselt kahe kuu võrra alates aastast 2030.

Osaline vanaduspension on paindlik pensioniliik. Võid jääda osalisele vanaduspensionile kõige varem 61-aastaselt. Võid jätkata töötamist Eestis ja võtta osalise vanaduspensioni maksmisele Soomest. Töötamist ei piirata, aga seda ka ei eeldata. Eestist saadud pension ei mõjuta Soomest saadavat osalist vanaduspensioni. Kui võtad pensioni varajasena, siis väheneb Soome kogunenud pensioni määr püsivalt.

Töövõimetuspension muutub aktuaalseks juhul, kui haigus, vigastus või puue on nõrgendanud töövõimet pikaajaliselt, tavaliselt vähemalt aastaks katkematult. Töövõimetuspensionitaotluse lisana on nõutav ulatuslik ja ajakohane arstitõend. Võid hankida arstitõendi Eestist.

Kui abikaasa (või elukaaslane) või lapsevanem sureb ja ta on mingil ajal töötanud Soomes, võib lesel ja lapsel olla õigus Soome perepensionile. Perepensioni saamine ei eelda, et ka lesk või laps on elanud Soomes. Elukaaslasel tuleb perepensioni taotlemiseks esitada piisav selgitus kooselu kohta välismaal. Selgitusena võib kasutada näiteks kõnealuse riigi pädeva ametiasutuse tõendit lahkunu ja lese elukoha kohta. Tööpensioniamet hindab, kas esitatud selgitus on piisav.

Pensionil olles tuleb jälgida

Sa pead teatama oma olukorras toimunud muutustest otse pensioni maksvale pensionifirmale. Sellisteks muutusteks on näiteks perekonnaseisu, aadressi või pangakontoandmete muutumine ning töötamise alustamine või lõpetamine.

Kui elad alaliselt mujal kui Soomes, tuleb sul pensioni maksmise jätkumiseks igal aastal kinnitada oma andmed pensioni maksjale. Kui vajalikke andmeid ei saa otse sinu elukohariigi ametivõimudelt, saad koju täitmiseks eraldi blanketi. Täida see ja tagasta blankett vastavalt antud juhistele.