Työeläkeotteen lukuohje (Työeläke.fi:n otepalvelu)

Tuleva työeläkkeesi perustuu työeläkeotteen tietoihin. Siksi on tärkeää, että tietosi ovat oikein. Tiedot ovat peräisin työeläkejärjestelmän ansaintarekisteristä. Yksityiset ja julkiset työ/palvelussuhteet ja yrittäjätoiminta vakuutettiin 1.1.2005 alkaen 18 – 68 ikävuosien välillä. Vuodesta 2017 alkaen vakuuttamisen alaikäraja on 17 vuotta (ei koske yrittäjävakuutuksia) ja vakuuttamisvelvollisuuden yläraja nousee tulevina vuosina porrastetusti ensin 69 ikävuoteen ja myöhemmin 70 ikävuoteen.

Tarkasta, että otteella ovat mukana kaikki eläkettä kartuttavat työ- ja palvelussuhteesi ja ansiosi. Otteella on esitetty sekä yksityisten että julkisten alojen työsuhteet ja yrittäjätoiminnat sekä eräät eläkettä kartuttavat palkattomat etuudet. Mikäli kuulut julkisella puolella ns. lisäturvan eli parannettujen eläke-etuuksien piiriin, ei tietoja näytetä tällä työeläkeotteella vaan ote on pyydettävä omasta eläkelaitoksesta. Erikseen omassa kohdassaan ovat sellaiset ansiotyöt, joista ei kartu eläkettä.

Viime kuukausien aikana päättynyt tai alkanut työsuhde ja ansiot eivät välttämättä vielä näy työeläkeotteella. Työnantajat ilmoittavat niitä tietoja vaihtelevin aikavälein eläkelaitokselleen, josta tieto välitetään työeläkejärjestelmän ansaintarekisteriin. Siksi työeläkeotteen tiedoissa voi olla kuukausien viive.

Työnantajan nimi on voinut vaihtua. Työeläkeotteella työnantajan nimenä on pääasiassa se nimi, joka oli voimassa työsuhteen päättyessä. Jos kuitenkin huomaat, että työnantajasi nimi ei ole se, missä työskentely piti olla vakuutettuna, mutta päivämäärät ja/tai ansiot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Eläke lasketaan rekisteriin ilmoitetuista ansioista.

1.1.2005 toteutetun eläkeuudistuksen seurauksena tehtiin työ- ja yrittäjäsuhteisiin ns. tekninen päättäminen 31.12.2004. Tästä syystä työeläkeotteella esitetään työskentelytiedot eri tavalla ajoilta ennen ja jälkeen 1.1.2005.

Työskentelytiedot 31.12.2004 saakka

Yksityisten ja julkisten alojen työ/palvelussuhteet ja yrittäjätoiminta ovat työeläkeotteella aikajärjestyksessä. Työ/palvelussuhteista näkyy alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä työnantajan nimi. Työsuhde voi olla useana erillisenä jaksona lapsenhoitoaikojen vuoksi. Jos työnantajan nimi on vaihtunut työsuhteen aikana, näkyy viimeisin nimi. Yrittäjätoiminnasta on alkamis- ja päättymisajat. Vuodenvaihteessa 2004-2005 jatkuneesta työskentelystä näkyy luettelon tässä osassa teknisenä päättymispäivänä 31.12.2004. Julkisissa palvelussuhteissa on voitu yhdistää useita palvelusjaksoja laskennallisesti yhteen, jolloin eläkkeen perusteena oleva ansio näkyy kaikissa samaan kokonaisuuteen liittyvissä palveluksissa samansuuruisena. Karttuneen eläkkeen määrä näistä yhteensä on laskettu viimeisimmän palvelussuhteen kohdalle.

Työ/palvelussuhteista näkyy myös eläkkeen perusteena oleva palkka (eläkepalkka) työsuhteen päättymisvuoden tasossa (kuntapalveluksesta kuitenkin aina vuoden 2004 tasossa). Yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä eläkepalkkaa vastaa vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo.

LEL-työt

Rakennus-, satama- , metsä- ja maatalousalan LEL-työt ja –ansiot 31.12.2004 saakka ovat tässä kohdassa. Ansiot on eritelty vuosittain. Viimeisen viiden vuoden tiedot on lisäksi eritelty kuukausittain. Tällöin mukana ovat myös työnantajien nimet sekä palkanmaksuajankohdat. LEL-ansiot ovat ansaintavuoden tasossa.

TaEL-työt

Freelancerina, lyhyissä ns. ”pätkätyösuhteissa” ja kotitalouden palveluksessa tehdyt TaEL-työt 31.12.2004 saakka näkyvät tässä kohdassa. Ansiot eritellään vuosittain. Lisäksi viiden viimeisen vuoden tiedot on eritelty kuukausittain. Tällöin mukana ovat myös työnantajien nimet sekä palkanmaksuajankohdat. TaEL-ansiot ovat ansaintavuoden tasossa.

Työeläkelisäpäivät

Työttömyyskassojen ilmoittamat työttömyyspäivien lukumäärät näkyvät vuositasoisena 31.12.2004 saakka. Tietoa tarvitaan työeläkelisän laskemista varten. Erilaiset koulutuspäivä- ja kuntoutusrahat oikeuttavat nekin työeläkelisään ja ne ilmoitetaan vuositasoisena.

Työskentelytiedot 1.1.2005 alkaen

Työskentelytiedot esitetään vuosittain ja työnantajittain järjestyksessä julkiset palvelussuhteet, yrittäjätoiminta, maatalousyrittäjätoiminta, TEL:in mukainen työskentely , merimieseläkelain mukainen työskentely, LEL-työt ja TaEL-työt. Työskentelyn alkamis- ja päättymispäiviä ei näy työeläkeotteella.

LEL- ja TaEL-työskentely vuosilta 2005 ja 2006 esitetään kuten ajalta ennen 1.1.2005.
1.1.2007 alkaen nämä lait on yhdistetty entisen työntekijäin eläkelain (TEL) kanssa yhdeksi TyEL- eläkelaiksi.

1.1.2005 jälkeiseltä ajalta eläkepalkan sijaan esitetään vuosittaiset ansiotulot ansaintavuoden tasossa. Merimieseläkelain mukaiset ansiotiedot ilmoitetaan 1.1.2007 alkaen kuukausitasolla. TyEL-ansiot voivat olla joko vuosi- tai kuukausitasolla.

Yrittäjien ja maatalousyrittäjien vapauttamiset vakuuttamisvelvollisuudesta näkyvät otteen lopussa kohdassa ’Ansiotyö, josta ei kartu eläkettä’.

Palkattomat ajat

1.1.2005 lähtien eläkettä on karttunut tietyistä työttömyys-, koulutus- ja kuntoutusetuuksista, vanhempainraha-ajoilta sekä sairauspäivärahasta, liikenne- ja tapaturmavakuutuslain ansionmenetyskorvauksista sekä vuorottelukorvauksesta ja korkeakoulu- tai ammattitutkinnon suorittamisesta. Palkattomilta ajoilta karttuvan eläkkeen edellytyksenä on, että työhistoriasta löytyy vakuutettuja työansioita vähintään 12 566,70 euroa (vuoden 2004 tasossa) ennen eläketapahtumavuotta.

Työeläkeotteella esitetään palkattomista ajoista maksuvuosi, etuuslajin nimi ja etuuspäivien yhteenlasketut lukumäärät. Tutkinnoista näkyy valmistumispäivämäärä ja eläkkeeseen oikeuttavien kuukausien lukumäärä. Osa etuuksista on suoraan eläkettä kartuttavia ja osa otetaan huomioon vain työkyvyttömyyseläkkeen tai perhe-eläkkeen laskennassa.

Palkattomat etuudet ilmoitetaan rekisteriin yleensä kerran vuodessa, joten kuluvan vuoden tiedot saattavat olla puutteelliset.

Muu eläkkeen määrään vaikuttava aika (=Eläkkeellä oloaika)

Työkyvyttömyys-, työttömyys-, osa-aika- ja maatalousyrittäjien erikoiseläkkeistä näkyy eläkkeen alkamispäivä ja päättymispäivä, jos eläke on päättynyt. Näitä tietoja on vain yksityisten alojen eläkkeistä. Työkyvyttömyyseläkkeessä tulee lisäksi olla tulevan ajan eläkeosuus. Julkisten alojen eläkkeistä vastaavia tietoja ei ole käytettävissä.
Eläkkeellä oloaika näkyy erikseen 31.12.2004 saakka ja erikseen 1.1.2005 alkaen. Lisäksi, jos TEL/LEL/TaEL-eläke jatkuu vuodenvaihteen 2006-2007 yli, näkyy eläkkeessä ns. tekninen päättäminen 31.12.2006 ja uusi alkaminen 1.1.2007 alkaen. Eläkkeellä oloajaksi ilmoitetaan myös mahdollinen ennen eläkkeen maksun alkamista edeltänyt eläkettä kartuttanut aika.

Ansiotyö, josta ei kartu eläkettä

Työeläkeotteella on erikseen ne työ/palvelussuhteet ja yrittäjätoimintajaksot, joista ei kartu eläkettä. Eläkettä ei kartu

 • alle 23-vuotiaana tehdystä työstä ennen 1.1.2005 (ikärajassa lakikohtaisia eroja)
 • yli 65-vuotiaana tehdystä työstä ennen 1.1.2005
 • työstä, joka ei ole kestänyt eri eläkelakien mukaisia vähimmäisaikoja
 • LEL-vuosiansioista, jotka jäävät alle LEL–ansiorajan
 • TaEL-vuosiansioista, jotka jäävät alle TaEL–ansiorajan
 • jos yrittäjävakuutusmaksut ovat jääneet maksamatta
 • yrittäjä/maatalousyrittäjätoiminnan vapautusjaksoista ja vakuuttamatta jättämisajoilta
 • eläkkeellä olon aikana tehdystä työstä ennen 1.1.2005, jos eläkkeeseen sisältyy tulevan ajan osuus

Julkiset palvelussuhteet

Julkisten alojen eli valtion, kunnan, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Pankin sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ilmoittamat palvelussuhteet (työ- ja virkasuhteet) eivät näy työeläkeotteella, mikäli kuulut ns. lisäturvan eli parannettujen eläke-ehtojen piiriin. Mikäli rekisterissä on tällaisia julkisia palvelussuhteita koskevia tietoja, kysymyksiisi vastaa palvelussuhteen vakuuttanut eläkelaitos. Yhteystiedot on kerrottu työeläkeotteella. Myöskään ns. erityispalvelussuhteet (mm. sotilaat, kansanedustajat jne.) eivät näy tällä otteella.

Ulkomaiset vakuutusnumerot

Mikäli vakuutetulla on työskentelyä Suomen ulkopuolella, esitetään ne viimeisenä työeläkeotteella. Ulkomaan työskentelystä esitetään valtion nimi ja vakuutusnumero. (Toistaiseksi ulkomaiset vakuutusnumerot esitetään vain Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa tapahtuneesta työskentelystä).

Tekninen katkaisu

Työeläkeotteella voi olla huomautus ’Työsuhteessa on teknisiä katkaisuja’ tai ’Yrittäjätoiminnassa on teknisiä katkaisuja’. Tekninen katkaisu työsuhteeseen on tehty, koska työsuhteen säännöllinen työaika ja palkka ovat muuttuneet. Yrittäjätoiminnassa tekninen katkaisu tehdään, jos yrittäjän työtulon muutos on merkittävä.

Karttuneen eläkkeen määrät

Työskentelytietojen lisäksi työeläkeotteella näytetään karttuneen eläkkeen määrä laskettuna otteen pyyntöpäivää edeltävän vuoden loppuun. Kuluvan vuoden karttumaa ei ole laskettu, vaikka rekisterissä olisi jo ansiotietoja. Julkisissa palvelussuhteissa useita palvelussuhteita on voitu yhdistää samaan kokonaisuuteen ja tällöin karttuneen eläkkeen määrä kaikista yhteensä näkyy viimeisen palvelussuhteen yhteydessä.

Lopuksi näytetään yhteissumma kaikesta karttuneesta eläkkeestä yhteensä. Summassa on huomioitu mahdollinen julkisen puolen eläkkeiden yhteensovitus sekä elinaikakertoimen vaikutus.

Ansiot näytetään vuoden 2004 loppuun mennessä päättyneistä suhteista päättymisvuoden tasossa, poikkeuksena kunnan, kirkon ja Kelan toimihenkilöiden palvelussuhteet, joissa ansio vastaa vuoden 2004 tasoa. Ns. laskennalliset eläkepalkat ovat kuukausitasoisia (e/kk). Vuodesta 2005 alkaen ansiot näytetään aina kyseisen ansaintavuoden tasossa ja ne ovat kyseisen vuoden kokonaisansioita (e). Karttuneen eläkkeen määrä on korotettu otteen antovuoden tasoon. Joulukuussa pyydetyn otteen karttuneen eläkkeen määrät ovat kuitenkin jo seuraavan vuoden tasossa.

Työeläkeote voi sisältää vain yksityisen puolen eläkkeen määrän, mutta ei julkisen puolen eläkettä esim. julkisen puolen lisäturvan takia. Karttuneen eläkkeen määriä ei aina voida laskea ollenkaan (esim. rekisterissä esiintyvien puutteiden vuoksi). Tällöin muodostetaan pelkkä luettelo työ/palvelussuhteista ilman eläkkeen määriä. Eläkkeen määriä ei myöskään lasketa, jos olet jo eläkkeellä (poikkeus: osa-aikaeläkeläiset) tai jos eläkehakemus on käsiteltävänä.

Arviot tulevasta eläkkeestä

Työeläkeotteella voi olla myös arvioita tulevasta vanhuuseläkkeestäsi. Arviot eivät sisällä mahdollista kansaneläkettä. Arviot esitetään otteella työskentelytietojen jälkeen.

Vanhuuseläkearviot esitetään kaikille niille ikäluokille, joiden alin vanhuuseläkeikä on vahvistettu. Toistaiseksi arviot näkyvät ennen vuotta 1965 syntyneiden henkilöiden otteilla. Arvio lasketaan pääsääntöisesti edellisen vuoden ansioiden perusteella olettaen, että ansiotaso pysyy samalla tasolla. Jos edelliselle vuodelle ei löydy ansioita, sisältää vanhuuseläkearvio vain lykkäyskorotuslisäyksen eri i’issä.

Arviot esitetään alimpaan vanhuuseläkeikään, ns. tavoite-eläkeikään ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan laskettuina.

Alin vanhuuseläkeikä on kunkin ikäluokan syntymävuoden perusteella portaittain nouseva:

 • syntynyt ennen vuotta 1955 – alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta
 • syntymävuosi 1955 – alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta
 • syntymävuosi 1956 – alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta
 • syntymävuosi 1957 – alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 9 kuukautta
 • syntymävuosi 1958 – alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta
 • syntymävuosi 1959 – alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 3 kuukautta
 • syntymävuosi 1960 – alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 6 kuukautta
 • syntymävuosi 1961 – alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 9 kuukautta
 • syntymävuosi 1962 – alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta
 • syntymävuosi 1963 – alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta
 • syntymävuosi 1964 – alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta

Tätä nuoremmille alinta vanhuuseläkeikää ei ole vielä vahvistettu. Tuleva alin vanhuuseläkeikä vahvistetaan sinä vuonna, kun kyseinen ikäluokka täyttää 62 vuotta (esim. vuonna 1965 syntyneille vuonna 2027).

Lisäksi otteella näytetään vanhuuseläkearvio ns. arvioidussa tavoite-eläkeiässä niille henkilöille, joilla on alimman vanhuuseläkeiän täyttämiseen enintään viisi vuotta jäljellä. Tavoite-eläkeikä saadaan lisäämällä alimpaan vanhuuseläkeikään se aika, joka henkilön on työskenneltävä alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen, jotta elinaikakertoimen leikkaava vaikutus eläkkeeseen tulee kompensoiduksi. Elinaikakertoimet vahvistetaan vuosittain, joten vasta noin kolme vuotta ennen alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä voidaan laskea kunkin ikäluokan lopullinen tavoite-eläkeikä.

Eläkettä karttuu vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Ennen vuotta 1958 syntyneillä ikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958 – 1961 syntyneillä ikäraja on 69 vuotta ja tätä nuoremmilla 70 vuotta.

Työeläkeotteella ei esitetä arvioita työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Jos olet jo eläkkeellä, otteella näytetään vain työskentelytiedot, ei arvioita eläkkeen määrästä.

Työeläkeotteen virheistä ilmoittaminen

Mikäli työeläkeotteellasi on puutteita tai virheitä, täytä korjauslomake (pdf) tulosta, allekirjoita ja lähetä se Eläketurvakeskukselle tai omaan eläkelaitokseesi. Tarkemmat ohjeet löydät lomakkeelta. Huomaa! Työtodistuksen tai palkkakuittien kopioita tarvitaan selvittelytyön käynnistämiseksi. Liitä ne kirjeesi mukaan.