Utbetalning av pensionen

Arbetspensionen betalas ut en gång i månaden. Olika arbetspensionsanstalter har olika betalningsdagar, men de flesta betalar pensionen den första bankdagen i månaden. Arbetspensionen betalas också till utlandet oberoende av pensionstagarens nationalitet.

Engångsbetalning och dröjsmålsförhöjning

Om pensionen är mycket liten, kan den betalas som engångsbelopp. Om en änka eller änkling som är yngre än 50 år ingår nytt äktenskap, betalas tre års efterlevandepension som engångsbelopp.

Om pensionsutbetalningen fördröjs av någon orsak på arbetspensionsanstaltens sida, betalas en dröjsmålsförhöjning till pensionen. Den betalas för varje dag som pensionen fördröjs.

Ändringar och avbrott i pensionsutbetalningen

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas på viss tid eller dras in helt, om det sker förändringar i pensionstagarens arbete eller arbetsförmåga efter det att pensionen har beviljats.

Du kan lämna invalidpensionen vilande för minst tre månader och högst två år utan avbrott. Medan pensionen är vilande kan du arbeta utan inkomstgräns.

Invalidpensionen kan ändras till någon annan pension. Annan pension kan också ändras till invalidpension, om det sker ändringar i dina förutsättningar att få pension.

Om du får deltidspension och blir permitterad på heltid tills vidare eller för mer än sex veckor, dras deltidspensionen in efter sex veckor från permitteringens början. En permittering på mindre än sex veckor medför inte i sig att deltidspensionen dras in. Den kan dras in, om din årsarbetsinkomst minskar så att den stannar under minimigränsen.

Beskattning

Arbetspensionen och folkpensionen är skattepliktig inkomst. Om du bara får folkpension, tas det inte ut någon skatt på den. Pensionsinkomsten beskattas på ett annat sätt än löneinkomst på grund av pensionsinkomstavdraget. Pensionsinkomstavdraget gäller både statsskatt och kommunalskatt. Avdragets storlek beror på pensionstagarens alla beskattningsbara inkomster. Skattemyndigheterna beaktar pensionsinkomstavdraget när de fastställer procentsatsen för förskottsinnehållningen.

Kom ihåg att skaffa skattekort för pensionsinkomst

Ansök om skattekort för pensionsinkomst så snart du har fått pensionsbeslutet. Då blir förskottsinnehållningen på pensionen rätt från början. För att räkna ut skatteprocenten behöver skattemyndigheterna uppgifter om alla dina inkomster, förskottsinnehållningen och avdragen för det innevarande året. När du har ansökt om skattekort för pensionsinkomst skickar skattemyndigheterna det direkt till arbetspensionsanstalten från och med det år då pensionen börjar.

Om du inte har ansökt om skattekort för pension, innehåller pensionsanstalten 40 procent skatt på den löpande pensionen och eventuell retroaktiv pension. Om arbetspensionsanstalten i avsaknad av skattekort har tagit ut för mycket skatt, återbetalar den det överlopps skattebeloppet eller beaktar det i nästa pensionsutbetalning, när den har fått skattekortet.

Skattedeklaration

Alla pensionärer får en förhandsifylld skattedeklaration på våren. I densyns alla inkomster, tillgångar och avdrag som skattemyndigheterna känner till och utgående från vilka skatten har uträknats. Du behöver inte lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen, om det inte finns något att lägga till eller rätta i den. Spara ändå verifikat och kvitton i sex år, eftersom skattebyrån kan be om dem vid behov.

Om det i pensionsbeloppet sker andra förändringar än sådana som beror på indexjusteringar är det bra att låta skattebyrån räkna ut en ny förskottsinnehållningsprocent.

Bosatt utomlands

Skatteavtal som Finland har med andra länder förhindrar i allmänhet inte att Finland beskattar pensionen. Med vissa stater har Finland dock annorlunda skatteavtal, som kan begränsa beskattningen av pensionen.

Pensioner som betalas till personer bosatt utomlands beskattas i allmänhet lika som pensioner till personer som är bosatta i Finland. Förskottsinnehållningen görs enligt en procentsats som beror på inkomsten. Det finns inga skillnader i fråga om verkställandet av beskattningen och därför ska du också deklarera på normalt sätt, om du får pension från Finland och bor utomlands. T.ex. pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag beviljas på samma grunder som till personer som bor i Finland.

Närmare upplysningar om beskattningen får du från Skatteförvaltningen.

Arbetspensionskortet

Arbetspensionsanstalterna skickar ett arbetspensionskort till pensionstagaren. Kortet är ett intyg på att kortinnehavaren har beviljats arbetspension.

Pensionärer får rabatt på många tjänster hos t.ex. VR, Matkahuolto, städer och kommuner. Fråga om pensionärsrabatt och visa upp ditt arbetspensionskort och vid behov ett ID-kort.

Arrbetspensionskort utfärdas till dem som får ålderspension eller full invalidpension.  Däremot utfärdas det inte till personer som inte får full pension som beviljats tills vidare. Kortet utfärdas alltså inte till dem som får deltidspension, delinvalidpension, partiell förtida ålderspension eller rehabiliteringsstöd, som är en invalidpension beviljad på viss tid.

På kortet står innehavarens namn och födelsetid och namnet på den pensionsanstalt som beviljat pensionen.

Om du har rätt att få ett arbetspensionskort men inte ännu har fått det eller om du har tappat bort ditt kort, ta kontakt med din arbetspensionsanstalt.

Pensionen är indexskyddad

Indexskyddet gör att att arbetspensionen behåller sin nivå medan den utbetalas. Pensionen indexjusteras årligen. Pensionerna är bundna till index som följer den allmänna löne- och prisutvecklingen i landet.

Sedan år 2005 justeras alla löpande arbetspensioner med arbetspensionsindex.

Om pensionen ska räknas enligt de bestämmelser som gällde före år 2005, justeras arbetsinkomsterna under den förvärvsaktiva tiden med s.k. halvvägsindex.

Från och med år 2005 justeras arbetsinkomster, gränsbelopp som nämns i arbetspensionslagarna och fribrev med lönekoefficienten.

Folkpensioner justeras med folkpensionsindex.

Pensionsindex