Så här läser du pensionsutdraget

Din framtida arbetspension baserar sig på uppgifterna i pensionsutdraget. Därför är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Uppgifterna är tagna ur arbetspensionssystemets intjäningsregister. Under tiden 1.1.2005-31.12.2016 försäkrades anställningar och företagarverksamhet i åldern 18-68 år. Från och med år 2017 ska arbetstagare försäkras från 17 års ålder (företagare från 18 års ålder). Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten kommer att höjas först till 69 år och sedan till 70 år.

Kontrollera att alla dina pensionsgrundande anställningar och inkomster finns med i förteckningen. Av förteckningen framgår anställningar inom både den privata och den offentliga sektorn och perioder av företagarverksamhet samt vissa sociala förmåner som ger rätt till pension. Om du omfattas av den offentliga sektorns tilläggspensionsskydd, dvs. förbättrade pensionsförmåner, syns uppgifterna inte på detta pensionsutdrag, utan du ska be din egen pensionsanstalt om ett pensionsutdrag. Separat under en egen punkt framgår förvärvsarbete som inte är pensionsgrundande.

En anställning som börjat eller upphört under de senaste månaderna eller inkomsterna av en sådan anställning syns nödvändigtvis inte ännu i pensionsutdraget. Arbetsgivarna anmäler anställningsuppgifter med varierande tidsintervall till sin pensionsanstalt, som förmedlar uppgifterna vidare till Pensionsskyddscentralens förvärvsarbetsregister. Därför kan det förekomma dröjsmål om flera månader i uppgifterna i pensionsutdraget.

Det är möjligt att arbetsgivaren har bytt namn. I pensionsutdraget anges i regel det namn som arbetsgivaren hade när anställningen upphörde. Om du märker att arbetsgivaren inte har samma namn som det namn under vilket arbetet skulle vara försäkrat, men datumen och/eller inkomsterna är rätt, behöver du inte göra någonting. Pensionen räknas utifrån de uppgifter som införts i registret.

Till följd av pensionsreformen 1.1.2005 gjordes ett s.k. tekniskt avbrytande av anställningarna och företagarperioderna 31.12.2004. Därför framställs uppgifterna om arbete före och efter 1.1.2005 på olika sätt i förteckningen.

Uppgifterna om arbete t.o.m. 31.12.2004

Anställningar inom den privata och den offentliga sektorn och perioder av företagarverksamhet anges i tidsordning i utdraget. Om anställningar syns datum när anställningen har börjat och eventuellt datum när anställningen upphört samt arbetsgivarens namn. Anställningen kan vara uppdelad i flera separata perioder på grund av barnavårdstid. Om arbetsgivarens namn har ändrats under anställningens gång, framgår det senaste namnet. Om företagarverksamhet framgår tidpunkten då verksamheten börjat och eventuell tidpunkt då verksamheten upphört. Anställningar och företagarverksamhet som fortgick över årsskiftet 2004-2005 anges här som tekniskt avslutade 31.12.2004. I offentliga anställningar kan flera anställningsperioder ha slagits kalkylmässigt ihop, vilket innebär att den pensionsgrundande arbetsinkomsten i alla anställningsperioder som hör till samma helhet visas som lika stor. Den pension som tillvuxit av dem anges sammanlagt vid den senaste anställningen.

Om anställningar som har upphört framgår också den pensionsgrundande lönen uppräknat med index för det år då anställningen upphörde (om kommunala anställningar dock enligt 2004 års index). Företagarnas och lantbruksföretagarnas pensionsgrundande lön motsvaras av den fastställda FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

KAPL-arbete

KAPL-arbete och -löner inom byggnads-, hamn-, skogs- och lantbruksbranschen till och med 31.12.2004 framgår under denna punkt. Lönerna är specificerade per år. Uppgifterna för de sista fem åren är dessutom uppdelade per månad. Då inkluderas även arbetsgivarnas namn och tidpunkterna för löneutbetalningarna. KAPL-lönerna är angivna i index för det år då de tjänades in.

KoPL-arbete

KoPL-arbete utfört som frilans, i korttidsanställningar och åt privathushåll till och med 31.12.2004 framgår av den här punkten. Lönerna är specificerade per år. Dessutom är lönerna för de senaste fem åren uppdelade per månad. Då inkluderas också arbetsgivarnas namn och tidpunkterna för löneutbetalningarna. KoPL-lönerna är angivna i index för det år då de förtjänades in.

Dagar med arbetspensionstillägg

Antalet dagar med arbetslöshetsdagpenning som arbetslöshetskassorna meddelat framgår på årsnivå t.o.m. 31.12.2004. Uppgiften behövs för uträkningen av arbetspensionstillägget. Olika typer av utbildningsdagpenning och rehabiliteringspenning berättigar också till arbetspensionstillägg och de meddelas på årsnivå.

Anställningar och företagarverksamhet fr.o.m. 1.1.2005

Uppgifterna om anställningar och företagarverksamhet anges specificerade per år och arbetsgivare. De framgår i följande ordning: offentliga anställningar, företagarverksamhet, lantbruksföretagarverksamhet, APL-anställningar, SjPL-anställningar, KAPL-anställningar och KoPL-anställningar. Begynnelse- och avslutningsdatumen anges inte i pensionsutdraget.

KAPL- och KoPL-anställningar åren 2005 och 2006 anges på samma sätt som anställningar före 1.1.2005. Dessa lagar sammanslogs med APL 1.1.2007 till en ny lag om pension för arbetstagare, ArPL.

Efter 1.1.2005 anges den årliga arbetsinkomsten i intjäningsårets nivå i stället för den pensionsgrundande lönen. Från och med 1.1.2007 anges inkomster enligt SjPL på månadsnivå. ArPL-inkomsterna kan anges på antingen års- eller månadsnivå.

Företagares och lantbruksföretagares befrielser från försäkringsskyldigheten anges i slutet av utdraget i punkten Förvärvsarbete som inte ger rätt till pension.

Oavlönade perioder

Från och med 1.1.2005 har pension tillvuxit också på grundvalen av vissa arbetslöshets-, utbildnings- och rehabiliteringsförmåner, föräldraförmåner, sjukdagpenning, ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring samt alterneringsersättning och avläggande av högskole- eller yrkesexamen. En förutsättning för pensionstillväxt under oavlönade perioder med ovan nämnda förmåner är att den försäkrade under sin yrkesbana har förtjänat i arbetspensionsförsäkrat arbete minst 12 566,70 euro (enligt 2004 års nivå) före pensionsfallsåret.

På arbetspensionsutdraget anges följande om oavlönade perioder: år under vilket förmånen betalats, förmånsslagets namn och antalet förmånsdagar. Om examina anges dimissionsdagen och antalet månader som ger rätt till pension. En del av förmånerna ger direkt pensionstillväxt, medan en del endast beaktas vid beräkningen av invalidpension eller familjepension.

De sociala förmånerna under oavlönade perioder anmäls i allmänhet till registret en gång om året. Därför kan uppgifterna om det innevarande året vara bristfälliga.

Tid som pensionerad

Gällande invalid-, arbetslöshets-, deltids- och lantbruksföretagarnas specialpensioner framgår datum när pensionen börjat och när den upphört, om pensionen har upphört. Dessa uppgifter finns endast om den privata sektorns pensioner. Invalidpensionerna skall dessutom innehålla en pensionsdel för återstående tid. Om den offentliga sektorns pensioner finns inte motsvarande uppgifter att tillgå.

Förvärvsarbete som inte berättigar till pension

De anställningar och perioder av företagarverksamhet som inte berättigar till pension framgår separat av pensionsutdraget.

Pension intjänas inte

 • för arbete före 23 års ålder före 1.1.2005
 • för arbete efter 65 års ålder före 1.1.2005
 • för arbete som inte pågått minst den minimitid som förutsätts i lagen,
 • av de KAPL-årslöner som inte överstiger KAPL-inkomstgränsen,
 • av de KoPL-årslöner som inte överstiger KoPL-inkomstgränsen,
 • om företagarförsäkringsavgifterna har blivit obetalda
 • för arbete vid sidan av pension före 1.1.2005, om pensionen inbegriper pension för återstående tid

Anställningar inom den offentliga sektorn

Anställningar (arbetsavtals- och tjänsteförhållanden) inom den offentliga sektorn, d.v.s. inom staten, kommunen, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank samt Ålands landskapsstyrelse, framgår inte av pensionsutdraget, om du omfattas av det s.k. tilläggsskyddet, dvs. förbättrade pensionsvillkor. Om det finns registeruppfiter om sådana offentliga anställningar, svarar den pensionsanstalt som försäkrat respektive anställning på dina frågor. Kontaktuppgifterna finns i pensionsutdraget. Uppgifter om sk. särskilda anställningar eller uppdrag (militärer, riksdagsmän osv. ) finns inte heller på detta utdrag.

Utländska försäkringsnummer

Om den försäkrade har arbetat utanför Finland, kommer uppgifterna om detta arbete sist i utdraget. Där anges statens namn och försäkringsnumret. (Tills vidare anges försäkringsnummer endast i fråga om arbete i Sverige, Norge eller Tyskland.)

Tekniskt avbrytande

I pensionsutdraget kan det finnas en anmärkning om att anställningen eller företagsverksamheten innehåller tekniskt avbrytande. Orsaken till att en anställning avbryts tekniskt är att anställningens regelbundna arbetstid och lön har ändrats. Företagarverksamhet avbryts tekniskt om arbetsinkomsten ändras väsentligt.

Den intjänade pensionens belopp

Utöver uppgifterna om arbete anges den intjänade pensionens belopp uträknad vid utgången av året innan utdraget ges. Pensionstillväxten under det innevarande året har inte räknats ut, även om det i registret redan finns uppgifter om inkomsterna. Inom den offentliga sektorn kan flera anställningar ha slagits ihop till en helhet och då visas den sammanlagda intjänade pensionen av dem alla vid den sista anställningen.

Till slut anses den intjänade pensionens sammanlagda belopp. I summan har eventuell samordning av pensionerna inom den offentliga sektorn och livslängdskoefficientens inverkan beaktats.

Inkomsterna av arbete före utgången av år 2004 anges enligt nivån för det år då arbetet upphörde, men undantag av kommunala anställningar, om vilka siffran anges enligt 2004 års nivå. S.k. kalkylmässiga pensionslöner anges på månadsnivå (e/mån). Från och med 2005 anges inkomsterna alltid enligt nivån för respektive intjäningsår och som den sammanlagda inkomsten för det året (e). Den intjänade pensionens belopp anges enligt nivån för det år då utdraget ges.

Det kan hända att endast pensionstillväxten inom den privata sektorn anges på utdraget, t.ex. för att pensionen från den offentliga sektorn omfattas av tilläggsskydd. Det är inte alltid möjligt att räkna den intjänade pensionens belopp (t.ex. på grund av brister i registret). Då bildas endast en förteckning av anställningarna utan pensionsbelopp. Pensionsbeloppen räknas inte heller om du redan är pensionerad (deltidspensionärer är ett undantag) eller om din pensionsansökan handläggs som bäst.

Uppskattning av den framtida pensionen

Pensionsutdraget kan innehålla en uppskattning av din framtida pension. Det uppskattade beloppet inkluderar inte folkpensionen. Uppskattningarna visas efter uppgifterna om arbete på utdraget.

Uppskattningarn av ålderspensionen visas för alla de åldersklasser vilkas lägsta pensionsålder har fastställts. Tills vidare visas uppskattningar på utdragen till personer som är födda före år 1965. Uppskattningarna av ålderspensionen beräknas i regel utifrån föregående års inkomster med antagandet att inkomsterna hålls på samma nivå. Om du året före utdraget inte har registrerade inkomster visas endast uppskovsförhöjningens storlek vid respektive ålder.

Uppskattningarna av pensionen visas beräknade vid den lägsta pensionsåldern, den målsatta pensionsåldern och den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Den lägsta pensionsåldern höjs steg för steg enligt födelseår:

 • född före år 1955 – lägsta pensionsålder är 63 år
 • född år 1955 – lägsta pensionsålder är 63 år 3 månader
 • född år 1956 – lägsta pensionsålder är 63 år 6 månader
 • född år 1957 – lägsta pensionsålder är 63 år 9 månader
 • född år 1958 – lägsta pensionsålder är 64 år
 • ​född år 1959 – lägsta pensionsålder är 64 år 3 månader
 • född år 1960 – lägsta pensionsålder är 64 år 6 månader
 • född år 1961 – lägsta pensionsålder är 64 år 9 månader
 • född år 1962 – lägsta pensionsålder är 65 år
 • född år 1963 – lägsta pensionsålder är 65 år
 • född år 1964 – lägsta pensionsålder är 65 år

För yngre åldersgrupper har den lägsta pensionsåldern inte ännu fastställts. Den lägsta pensionsåldern fastställs det år då respektive åldersgrupp fyller 62 år (t.ex. för dem som är födda år 1965 fastställs den år 2027).

På utdraget visas också en uppskattning av pensionen vid den målsatta pensionsåldern för dem som har högst fem år kvar tills de fyller den lägsta pensionsålder. Den målsatta pensionsåldern räknas så att man till den lägsta pensionsålder lägger till den tid, som personen måste arbeta efter sin lägsta pensionsålder, för att livslängdskoefficientens minskande inverkan på pensionen ska kompenseras. Livslängdskoefficienterna fastställs årligen, vilket innebär att den slutliga målsatta pensionsåldern för en åldersgrupp kan räknas först ca tre år innan åldersgruppen uppnår sin lägsta pensionsålder.

Man kan tjäna in pension till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. För dem som är födda före år 1958 är åldersgränsen 68 år, för dem som är födda åren 1958-1961 är den 69 år och för dem som är yngre är den 70 år.

På arbetspensionsutdraget visas ingen uppskattning av eventuell invalidpension.

Om du redan är pensionerad, visas endast uppgifterna om arbete, inte en uppskattning av pensionens belopp.

Anmälan av fel i pensionsutdraget

Ifall det finns fel eller brister i pensionsutdraget ber vi dig meddela dem till Pensionsskyddscentralen med denna rättelseblankett (pdf). Fyll i blanketten, skriv ut den och skicka den till Pensionsskyddscentralen. Anvisningar för att fylla i och skicka iväg blanketten finns i samband med den.
Obs! Kopior av arbetsintyget eller lönekvittona behövs för att utredningsarbetet skall kunna påbörjas. Bifoga dem med ditt brev.