Information till dig som planerar att gå i pension vid årsskiftet 2022-2023

Vi har tills vidare spärrat användningen av pensionsprognosräknarna på Arbetspension.fi för de åldersklasser som uppnår den lägsta åldersgränsen för pension år 2022 eller har uppnått den tidigare. På grund av den exceptionella indexutvecklingen skulle räknaren inte ge rätt bild, om man jämförde en pension som börjar år 2022 med en som börjar år 2023.

De som är födda år 1958 eller tidigare kan inte göra en beräkning av ålderspensionen och de som är födda år 1961 eller tidigare kan inte göra en beräkning av partiell ålderspension.

Till följd av de kraftiga prisökningarna höjs arbetspensionsindex i början av år 2023 klart mer än lönekoefficienten. Därför kommer de som går i pension under år 2022 att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet.

Den exceptionella indexutvecklingen spelar också en roll för hur tidpunkten då man börjar ta ut partiell ålderspension påverkar pensionen. Denna påverkan syns i den partiella ålderspensionen och också ålderspensionen som börjar senare.

Exempel på indexhöjningens inverkan

Pensionering vid årsskiftet kan vara aktuellt för dem som är födda år 1958 eller tidigare.

Exempelpersonen uppnår åldern för ålderspension i november 2022 och hens intjänade pension i början av december 2022 är 1 500 euro (livslängdskoefficienten beaktad).

Ålderspension fr.o.m. december 2022:

Pension 1500 euro/mån.

Om personen går i ålderspension i december 2022, höjs pensionen i januari 2023 enligt arbetspensionsindex.

Efter det är pensionen 1 602 euro/mån.

Ålderspension fr.o.m. januari 2023:

Om personen går i ålderspension i januari 2023, uppräknas hens tidigare arbetsinkomster vid pensionsuträkningen först med lönekoefficienten till 2023 års nivå.

Hur stor en begynnande arbetspension blir beror på lönenivån före pensionen. Exempelpersonens lön är 3 000 euro/mån. Då är hens begynnande arbetspension i januari 1 567 euro/mån.

Partiell ålderspension kan vara aktuellt vid årsskiftetför dem som är födda år 1961 eller tidigare.

Exempelpersonens intjänade pension vid slutet av år 2021 är 1 500 euro (livslängdskoefficienten beaktad). Personen fyller 62 år i december 2022, och den lägsta pensionsåldern för hens åldersgrupp är 64 år och 6 månader.

Partiell ålderspension fr.o.m. december 2022:

Den partiella ålderspensionens belopp (50 %) i december är 657 euro/mån.

Om personen börjar ta ut partiell ålderspension i december 2022, beräknas den partiella ålderspensionen utgående från den intjänade pensionen i slutet av år 2021. Pensionen höjs enligt arbetspensionsindex i januari 2023.

Efter det är den partiella ålderspensionen 702 euro/mån.

Partiell ålderspension fr.o.m. januari 2023:

Om personen börjar ta ut partiell ålderspension i januari 2023, uppräknas hens tidigare arbetsinkomster vid pensionsuträkningen först med lönekoefficienten till 2023 års nivå. Den partiella ålderspensionen beräknas utgående från den intjänade pensionen vid slutet av år 2022.

Exempelpersonens lön är 3 000 euro/mån. Då är hens partiella ålderspension som börjar i januari 705 euro/mån.

Ålderspensionen efter partiell ålderspension:

Personen arbetar till slutet av år 2022 med en lön på 3 000 euro. Hen tar ut sin ålderspension vid sin lägsta pensionsålder år 2025. Om den partiella ålderspensionen börjar i december 2022, är ålderspensionen 1 602 euro/mån. Om den partiella ålderspensionen börjar i januari 2023, är ålderspensionen 1 582 euro/mån.

Partiell ålderspension kan vara aktuellt år 2022 för dem som är födda år 1961 eller tidigare.

Exempelpersonen uppnår sin lägsta pensionsålder i april 2023 och planerar att gå i ålderspension i maj. Hen funderar på om hen ska börja ta ut partiell ålderspension i december 2022.

Exempelpersonens intjänade pension vid slutet av år 2021 är 1 500 euro (livslängdskoefficienten beaktad).

Ålderspension fr.o.m. maj 2023:

Personen arbetar med en månadslön på 3 000 euro tills hen går i ålderspension och tar inte ut partiell ålderspension. Ålderspensionen är 1 616 euro/mån.

Partiell ålderspension fr.o.m. december 2022 och ålderspension fr.o.m. maj 2023:

Den partiella ålderspensionen i december är 735 euro/mån. I januari 2023 höjs pensionen enligt arbetspensionsindex och blir 785 euro/mån.

Personen får partiell ålderspension men arbetar samtidigt med den tidigare månadslönen 3 000 euro tills hen går i ålderspension. Ålderspensionen är 1 622 euro/mån.

Exemplen utgår från att arbetspensionsindex höjs med 6,8 procent och lönekoefficienten med ca 3,8 procent. SHM fastställde indextalen för år 2023 i oktober (20.10.2022).

Läs mer om index som påverkar pensionerna

Det är bäst att planera sin pensionering utgående från sin egen personliga situation. I exemplen beaktas inte sådana beräkningsregler som gäller pensionstillväxt inom den offentliga sektorn före år 1995. Närmare information för att kunna planera pensioneringen får du från din egen pensionsanstalts webbplats och pensionsrådgivning.

Till din egen arbetspensionsanstalt

När kan jag ansöka om pension?

Pensionen måste börja senast i början av december för att den ska höjas med arbetspensionsindex vid årsskiftet.

Ålderspensionen kan börja tidigast i början av den månad som följer närmast efter den månad då personen har uppnått pensionsåldern. Om du uppnår din lägsta pensionsålder senast i november, kan pensionen börja i början av december.

Om du är löntagare ska din anställning ha upphört innan ålderspensionen kan börja. Beakta alltså din uppsägningstid. Företagare behöver inte upphöra med företagarverksamheten.

Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år. Om du fyller 61 år senast i november, kan den partiella ålderspensionen börja i början av december.

Pensionsansökan ska alltså lämnas in senast i november, eftersom pensionen börjar tidigast i början av den månad som följer närmast efter den då ansökan lämnats in.

Så här söker du ålderspension

Så här söker du partiell ålderspension