Hur pensionen räknas

Din arbetspension räknas för inkomsterna du haft under varje år under ditt arbetsliv. Pensionen tillväxer med 1,5 procent om året. Arbetstagarens pension räknas på årsinkomsterna, företagarens pension på arbetsinkomsten.

Under övergångsperioden åren 2017–2025 tjänar arbetstagare och företagare i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året.

Intjäning av pension på basis av årsinkomsterna:

Intjäning av pension på basis av årsinkomsterna

Exempel på hur pensionen tjänas in för ett år

Årsinkomsten är 40 000 euro. Du får veta din pensionstillväxt genom att räkna 40 000 euro x 1,5 % /12 = 50 euro/mån.

På arbetsinkomsten inverkar också livslängdskoefficienten, som minskar begynnande pensioner enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter växa.

Invalidpensionen räknas med återstående tid

Till invalidpensionen räknas utöver den redan intjänade pensionen också en pensionsdel för den återstående tiden. Återstående tid innebär tiden som arbetstagaren skulle ha fortsatt i arbete om arbetsoförmågan inte skulle ha avbrutit yrkesbanan.

Speciellt för dem som förlorat sin arbetsförmåga som unga kan den återstående tiden innebära en betydande del av pensionen.

I praktiken anses den återstående tiden börja i början av det år då arbetsoförmågan inträder och pågå till och med den egna lägsta pensionsåldern.

Ta hjälp av pensionsräknaren när du planerar din pension

Med pensionsräknaren kan du få en uppfattning av hur stor din pension ungefär kommer att bli. Uppskattningen är riktgivande, eftersom den grundar sig på de nu gällande prognoserna om medellivslängdens utveckling. Du har störst nytta av räknaren om du först från ditt arbetspensionsutdrag kontrollerar hur mycket pension du har tjänat in hittills.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Mata in lönen som ett heltal, t.ex. 2500.
Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Uppskattad pension/månad - €/mån

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Välj pensionsålder

Om du väljer att gå i pension vid 63 år och 0 månader är den uppskattade pensionen - €/mån
Om räknaren

Den här räknaren beräknar endast arbetspensionens belopp.

Den beräknar pensionen utgående från den angivna lönen från början av år 2018. Den intjänade pensionen är den pension som du tjänat in före utgången av år 2017. Pensionen beräknas enligt de bestämmelser som gäller år 2018. Hur stor din framtida pension blir är i hög grad beroende av hur dina inkomster utvecklas, och den slutliga pensionen kan räknas ut först när du ska gå i pension.

Löntagare tjänar i pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder.

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Räknaren beräknar den intjänade pensionen utifrån antagandet att du går i pension tidigast i den lägsta pensionsåldern för din årskull.

Med den målsatta pensionsåldern avses den ålder då den uppskovsförhöjning som räknas till pensionen efter den lägsta pensionsåldern är lika stor som den minskning av pensionen som görs enligt livslängdskoefficienten. Den målsatta pensionsåldern fastställs det år då årskullen fyller 62 år, för yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Den här räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalidpension.

Räknaren beräknar den intjänade pensionen för personer som är födda år 1949 eller senare. Pensionstillväxten kan beräknas till 70 års ålder. Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958-1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Från början av år 2017 tjänar man in pension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53–62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst.

Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år, för yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Pensionstagare med låga inkomster kan få folkpension.