Hur pensionen räknas

Din arbetspension räknas för inkomsterna du haft under varje år under ditt arbetsliv. Pensionen tillväxer med 1,5 procent om året. Arbetstagarens pension räknas på årsinkomsterna, företagarens pension på arbetsinkomsten.

Under övergångsperioden åren 2017–2025 tjänar arbetstagare och företagare i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året.

Intjäning av pension på basis av årsinkomsterna:

Intjäning av pension på basis av årsinkomsterna

Exempel på hur pensionen tjänas in för ett år

Årsinkomsten är 40 000 euro. Du får veta din pensionstillväxt genom att räkna 40 000 euro x 1,5 % /12 = 50 euro/mån.

På arbetsinkomsten inverkar också livslängdskoefficienten, som minskar begynnande pensioner enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter växa.

Invalidpensionen räknas med återstående tid

Till invalidpensionen räknas utöver den redan intjänade pensionen också en pensionsdel för den återstående tiden. Återstående tid innebär tiden som arbetstagaren skulle ha fortsatt i arbete om arbetsoförmågan inte skulle ha avbrutit yrkesbanan.

Speciellt för dem som förlorat sin arbetsförmåga som unga kan den återstående tiden innebära en betydande del av pensionen.

I praktiken anses den återstående tiden börja i början av det år då arbetsoförmågan inträder och pågå till och med den egna lägsta pensionsåldern.

Ta hjälp av pensionsräknaren när du planerar din pension

Med pensionsräknaren kan du få en uppfattning av hur stor din pension ungefär kommer att bli. Uppskattningen är riktgivande, eftersom den grundar sig på de nu gällande prognoserna om medellivslängdens utveckling. Du har störst nytta av räknaren om du först från ditt arbetspensionsutdrag kontrollerar hur mycket pension du har tjänat in hittills.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Mata in lönen som ett heltal, t.ex. 2500.
Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Uppskattad pension/månad - €/mån

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Välj pensionsålder

Om du väljer att gå i pension vid 63 år och 0 månader är den uppskattade pensionen - €/mån
Om räknaren

Den här räknaren beräknar endast arbetspensionens belopp. Den som får bara en liten arbetspension kan också få folkpension. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.

Räknaren beräknar pensionen utifrån de löneuppgifter som du matar in och enligt den lagstiftning som gäller år 2018. Resultatet blir så exakt som möjligt, om du matar in uppgiften om hur mycket pension du har tjänat in före utgången av år 2017 i räknaren.  Uppgiften finns på ditt arbetspensionsutdrag.

Din framtida pension påverkas mycket av hur dina arbetsinkomster utvecklas och hur den allmänna inkomst- och prisnivån utvecklas.  Räknaren utgår däremot från att arbetsinkomsterna hålls oförändrade under hela den tid som beräkningen avser. Detsamma gäller den allmänna inkomst- och prisnivån.

Din slutliga pension kan räknas ut först när du ska gå i pension. Då påverkas pensionens storlek av den allmänna inkomst- och prisnivån genom lönekoefficienten. Med lönekoefficienten justeras den pensionsgrundande arbetsinkomsten till nivån för det år då du ska gå i pension.

Löntagare tjänar in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den utgår också från antagandet att du går i pension tidigast i den lägsta pensionsåldern för din årskull. Räknaren kan beräkna intjänad pension för personer som är födda år 1949 eller senare. Pensionstillväxten kan beräknas till 70 års ålder.

Räknaren beräknar pensionen utifrån antagandet att den pension som matats in i räknaren har justerats med livslängdskoefficienten och att den inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning.

Den målsatta pensionsåldern har beräknats ända till den åldersklass som är född år 1987. Den målsatta pensionsåldern för dem som är yngre än så skulle överstiga den lagstadgade övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på medellivslängdens utveckling enligt Statistikcentralens befolkningsprognos.

Om termer och begrepp

Lägsta pensionsålder
Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2015, som har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. På webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen hittar du pensionsåldrarna för olika födelseårskullar.

Målsatt pensionsålder
Med målsatt pensionsålder avses den ålder då uppskovsförhöjningen som läggs till outtagen pension efter den lägsta pensionsåldern är lika stor som den minskning av den månatliga pensionen som livslängdskoefficienten medför. Den målsatta pensionsåldern fastställs det år då årskullen fyller 62 år. För yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Intjäning av pension och övre åldersgräns för försäkring
Från början av år 2017 tjänar man in pension enligt 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Åren 2017-2025 tjänar de som då är i åldern 53 till 62 år ändå in pension enligt 1,7 % av årsarbetsinkomsten. Om pensionen börjar först efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, räknas det en uppskovsförhöjning till pensionen. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % per varje månad med vilken pensionen skjuts upp.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för dem som är födda åren 1958-1961 är 69 år och för dem som är födda år 1962 eller senare 70 år.

Livslängdskoefficient
Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten, som bestäms enligt pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. För yngre åldersgrupper anges en uppskattning. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2015, som har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. På webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen hittar du livslängdskoefficienterna för olika födelseårskullar.