Ansökan om ålderspension från Schweiz efter uppnådd pensionsålder

I Schweiz är pensionsåldern 64 år för kvinnor och 65 år för män, men det är också möjligt att ta ut pensionen först senare. Den som vill skjuta upp sin pension ska meddela det till pensionsanstalten i Schweiz inom ett år från att ha uppnått den schweiziska pensionsåldern. Kvinnor som vill senarelägga sin pension ska alltså meddela om det innan de fyller 65 år och män innan de fyller 66 år.

För att undvika missförstånd är det bäst att sända meddelandet om senareläggning av pensionen till pensionsanstalten i Schweiz via Pensionsskyddscentralen i Finland.

Om en pensionssökande inte har meddelat om senareläggning av pensionen inom den utsatta tiden och har ansökt senare om pensionen, har pensionsanstalten i Schweiz beviljat pensionen så att den automatiskt har börjat från den tidpunkt då sökanden uppnått den schweiziska pensionsåldern. Det har skett också i fall där sökanden har ansökt om att pensionen ska börja vid en senare tidpunkt. Detta har medfört problem för många sökande.

Före år 2017 utgjorde ålderspension som beviljats från Schweiz ett hinder för förhöjd pensionsintjäningsprocent i Finland i fall där en person har uppnått den schweiziska pensionsåldern men arbetat i Finland efter det. Från och med 1.1.2017 påverkar pension från Schweiz inte längre pensionsintjäningen i Finland.

Retroaktiv pension för högst fem år

Enligt uppgifter från senare tid är det möjligt att ansöka om pension från Schweiz också betydligt senare än vid pensionsåldern, även om man inte har meddelat om senareläggning inom den utsatta tiden. Pensionsanstalten i Schweiz har meddelat att den är skyldig att bevilja pensionen retroaktivt tidigast från den schweiziska pensionsåldern. Pensionen kan beviljas retroaktivt för högst fem år räknat från ingången av den månad då ansökan har inkommit.

Om du ska ansöka om ålderspension från Schweiz men inte har meddelat om senareläggning inom den utsatta tiden, är det bäst att du först tar reda på vilken inverkan pensionen från Schweiz kan ha. Du kan be om en uppskattning av pensionen från pensionsanstalten i Schweiz.

Jämför den schweiziska pensionens storlek med hur mycket din finländska pension eventuellt minskar, om du går miste om pension som du i Finland har tjänat in enligt en förhöjd intjäningsprocent.  Du kan undvika att gå miste om förhöjd pensionsintjäning i Finland genom att ansöka om pensionen från Schweiz först när det har gått minst fem år sedan du slutat arbeta och börjat få pension i Finland.

Pensionsanstalten i Schweiz har inte slutgiltigt bekräftat att pension betalas retroaktivt för högst fem år i alla sökandes fall. Om du vill ha säkert besked redan i förväg, kan du ta kontakt med pensionsanstalten i Schweiz, dvs.

Schweizerische Ausgleichskasse
Avenue Edmond-Vaucher 18
Postfach 3100
CH-1211 Genève 2
SWITZERLAND

Exempel:

  • Mats kontaktade Pensionsskyddscentralen i april 2017 om sin schweiziska pension. Han hade fyllt 67 år 15.12.2016 och först då slutat arbeta i Finland. Det lönar sig för honom att ännu vänta med att ansöka om pensionen från Schweiz, om dess inverkan på den förhöjda pensionsintjäningen i Finland är större än själva den schweiziska pensionen. Utan att gå miste om den förhöjda pensionsintjäningen i Finland kan Mats ansöka om pensionen från Schweiz först 1.1.2022. I så fall beviljas den antagligen fr.o.m. 1.1.2017.
  • Per kontaktade Pensionsskyddscentralen i april 2017 om sin schweiziska pension. Han hade fyllt 72 år 23.12.2016 och fått finsk ålderspension sedan 1.1.2010. Nu ville han veta hur han borde göra med sin schweiziska pension, t.ex. om han borde lämna in ansökan 5.6.2017. Enligt tillgängliga uppgifter kan schweizisk pension betalas retroaktivt för fem år räknat från ingången av den månad då ansökan har lämnats in, om sökanden inte hade meddelat om senareläggning inom utsatt tid. Per kan gott och väl ansöka om sin pension från Schweiz, eftersom han redan har fyllt 72 år och hans finska pension har börjat för mer än 7 år sedan. Antagligen beviljas han pension från Schweiz fr.o.m. 1.6.2012. Det utgör inget hinder för den förhöjda pensionsintjäningen i Finland, som han hade till slutet av år 2009.

Närmare:  Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, tfn 029 411 2818

Mera nyheter