Eläkkeen maksaminen

Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa. Maksupäivä vaihtelee työeläkelaitoksittain, mutta useimmilla se on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta.

Kertasuoritus ja viivästyskorotus

Jos eläkkeen määrä on pieni, se voidaan maksaa kertasuorituksena. Alle 50-vuotiaalle leskelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena, jos hän solmii uuden avioliiton.

Jos eläkkeen maksaminen viivästyy työeläkelaitoksesta johtuvasta syystä, maksetaan eläkkeeseen viivästyskorotus. Korotus maksetaan viivästysajan jokaiselta päivältä.

Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai lakkauttaa kokonaan, jos eläkkeensaajan työskentelyssä tai työkyvyssä tapahtuu muutoksia eläkkeen myöntämisen jälkeen.

Voit jättää työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään yhdenjaksoisesti vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Eläkkeen lepäämisen aikana voi työskennellä ilman ansiorajoja.

Työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa toisenlajiseksi eläkkeeksi. Samoin muu eläke voi muuttua työkyvyttömyyseläkkeeksi, jos eläkkeen saantiedellytyksissä tapahtuu muutoksia.

Jos osa-aikaeläkkeensaaja lomautetaan kokonaan toistaiseksi tai yli kuudeksi viikoksi, osa-aikaeläke lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan kuuden viikon kuluttua. Alle kuuden viikon lomautus ei sellaisenaan lakkauta osa-aikaeläkettä. Lakkauttaminen voi tulla kysymykseen, jos vuosiansiot laskevat alle minimirajan.

Verotus

Työeläke ja kansaneläke ovat veronalaista tuloa. Pelkästä kansaneläkkeestä ei peritä veroa lainkaan. Eläketulon verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta eläketulovähennyksen vuoksi. Eläketulovähennys koskee sekä valtion- että kunnallisveroa. Vähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista tuloista. Verottaja ottaa eläketulovähennyksen huomioon ennakonpidätysprosentissa.

Muista eläketulon verokortti

Hae eläketulon verokortti verottajalta pikaisesti saatuasi eläkepäätöksesi. Siten saat eläkkeestäsi perittävän ennakkoveron heti kohdalleen. Verottaja tarvitsee eläkepäätöksesi lisäksi veroprosentin laskemista varten selvityksen kaikista kuluvan vuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä. Verottaja lähettää hakemasi eläketulon verokortin suoraan työeläkelaitokseen eläkkeen maksun alkamisvuodesta alkaen.

Eläkeverokortin puuttuessa, eläkkeen maksava laitos pidättää 40 prosenttia veroa jatkuvasta ja takautuvasta eläkkeestä. Työeläkelaitos kuitenkin palauttaa tai huomioi seuraavassa eläkkeen maksussa liikaa perityn veron, kun eläkettä varten on saatu verokortti.

Veroilmoitus

Kaikki eläkeläiset saavat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä. Siinä kerrotaan verottajan tiedossa olevat tulot, varat ja vähennykset, joiden perusteella verot on laskettu. Esitäytettyä veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos ei siihen ole mitään lisättävää tai korjattavaa. Säilytä tositteita ja kuitteja kuitenkin kuusi vuotta, sillä verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa.

Jos eläkkeen määrässä tapahtuu muita kuin indeksitarkistuksesta johtuvia muutoksia, ennakonpidätysprosentti kannattaa tarkistuttaa verotoimistossa.

Ulkomailla asuva

Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset eivät yleensä estä Suomea verottamasta eläkettä. Suomen ja joidenkin valtioiden välillä on kuitenkin poikkeavia verosopimuksia, jotka voivat rajoittaa eläkkeen verottamista.

Ulkomailla pysyvästi asuvan eläkettä verotetaan yleensä samoin kuin Suomessa asuvan eläkettä. Eläkkeestä toimitetaan ennakonpidätys tulon määrästä riippuvan ennakonpidätysprosentin mukaan. Verotuksen toimittamisessa ei ole eroja, joten sinun on annettava veroilmoitus tavalliseen tapaan. Esimerkiksi eläketulovähennys ja invalidivähennys myönnetään samoin perustein kuin Suomessa asuvalle.

Lisätietoja eläkkeiden verotuksesta saat Verohallinnosta.

Työeläkekortti

Työeläkelaitokset toimittavat eläkkeensaajalle työeläkekortin. Kortti toimii todistuksena siitä, että kortin haltijalle on myönnetty työeläke.

Useat yritykset, kuten VR, Matkahuolto ja kaupunkien- ja kuntien palvelut myöntävät eläkeläisalennuksia. Kysy alennuksista ja näytä työeläkekorttisi sekä todista pyydettäessä lisäksi henkilöllisyytesi virallisella henkilökortilla.

Kortin saavat henkilöt, jotka ovat vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Korttia sen sijaan eivät voi saada henkilöt, jotka eivät ole täydellä eläkkeellä (osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke) tai jotka ovat määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella.

Työeläkekortissa on mainittu henkilön nimi, syntymäaika ja eläkkeen myöntäneen työeläkelaitoksen nimi.

Jos olet oikeutettu työeläkekorttiin, mutta et ole sitä vielä saanut tai korttisi on kadonnut, ota yhteyttä omaan työeläkelaitokseesi.

Indeksit turvana

Indeksisuoja turvaa työeläkkeen tason säilymisen eläkeaikana. Indeksitarkistus tehdään vuosittain. Eläkkeet on sidottu maan yleistä palkka- ja hintatason kehitystä seuraaviin indekseihin.

Työeläkeindeksiä käytetään vuoden 2005 alusta lukien kaikkien maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen.

Puoliväli-indeksiä käytetään niiden työaikaisten ansioiden tarkistamiseen tilanteissa, joissa eläke lasketaan vuoden 2004 säännöksin.

Palkkakerrointa käytetään vuodesta 2005 lähtien työaikaisten ansioiden, yrittäjän työtulojen ja työeläkelaeissa säädettyjen rajamäärien sekä vapaakirjojen tarkistamiseen.

Kansaneläkkeitä tarkistetaan kansaneläkeindeksillä.

Indeksit eläkkeissä